Aktualności

Obradował sejmik województwa

2018.09.18 15:55 , aktualizacja: 2018.09.19 08:16

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski prowadzi obrady Sesję sejmiku poprowadził...
  • Marszałek Adam Struzik podczas rozmowy Na sejmiku rozmawiano o...
  • Radni sejmiku podczas obrad Podczas sesji sejmiku radni...
  • Na zdjęciu widać radną Dorotę Stalińską i siedzącego obok niej radnego Pawła Obermeyera Radni Dorota Stalińska i...

Nadanie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Mazowsza”, dofinansowanie robót budowlanych służących osobom niepełnosprawnym, program ochrony powietrza i zmiany w budżecie województwa – to główne sprawy jakimi zajął się Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” II Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie i Liceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, które obchodzą 100-lecie działalności. Radni odznaczyli również Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. w Radomiu – największą tego typu placówkę na Mazowszu południowym.

 

Dotacje

Fundacja Odzyskać Radość otrzyma dofinansowanie na budowę ośrodka rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze” w Bogurzynie. Realizacja inwestycji potrwa 3 lata. W tym roku fundacja dostanie 478,8 tys. zł, w 2019 r. – blisko 2,2 mln zł, a w 2020 r. – ponad 2,2 mln zł. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc finansową otrzyma również Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, które zmodernizuje węzeł cieplny oraz instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10. Kwota dofinansowania wyniesie w 2018 r. 74,8 tys. zł, a w przyszłym roku – 115,6 tys. zł.

 

Program ochrony powietrza

Ozon, o ile znajduje się w górnej warstwie atmosfery (stratosferze), absorbuje szkodliwe promieniowanie nadfioletowe. Obecność tego związku w dolnej warstwie atmosfery (troposferze) ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Z powodu przekroczeń poziomu docelowego ozonu w strefie mazowieckiej, obejmującej obszar województwa bez aglomeracji warszawskiej, Płocka i Radomia – radni przyjęli program ochrony powietrza. Dokument określa szereg działań naprawczych, które mają za zadanie zniwelować oraz zapobiegać negatywnym skutkom przekroczenia poziomu docelowego ozonu. Powstawanie ozonu następuje poprzez reakcje chemiczne pomiędzy lotnymi związkami organicznymi i tlenkami azotu w obecności promieniowania słonecznego. Źródłami tych związków są: spalanie paliw w transporcie, samolotach, lokomotywach, sprzęcie budowlanym i ogrodniczym oraz przemysł.

 

Budżet województwa

Radni wprowadzili zmiany do budżetu województwa na 2018 r. Część planowanych na ten rok inwestycji została przesunięta na 2019 r. ze względy na trudności w ich realizacji. Dodatkowo, dobre wykonanie dochodów podatkowych z PIT i CIT sprawiło, że nie będzie potrzeby zaciągania w tym roku planowanego kredytu w wysokości 220 mln zł.

 

Nowela statutu

Sejmik zaktualizował statut województwa mazowieckiego. Najważniejszą zmianą są zapisy o utworzeniu stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określeniu jej zadań i sposobu rozpatrywania wpływających dokumentów.

 

OSP

Ze względu na rezygnację pięciu gmin z pomocy finansowej w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”, postanowiono środki te przekazać gminom: Głowaczów, Leoncin, Józefów i Ciechanów. Wprowadzono także zmiany na liście beneficjentów zadania „OSP-2018”. Siedem gmin zrezygnowało z dotacji. W związku z tym dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzyma osiem gmin i miast z listy rezerwowej.

 

Inne decyzje sejmiku

Na prośbę burmistrza Zielonki radni pozbawili kategorii drogi wojewódzkiej nr 625 od stacji kolejowej Zielonka do drogi 634, która stała się w ten sposób drogą gminną. Z podobną prośbą wystąpił do sejmiku burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. Decyzją radnych droga wojewódzka nr 735 od stacji kolejowej Ożarów do drogi 92 na terenie miasta otrzymała status drogi gminnej.

Sejmik przyjął ponadto zmiany w uchwale wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2023. Zmieniono status składowiska odpadów komunalnych oraz kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów w Lipinach Starych, należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie, z instalacji zastępczej na RIPOK.

Radni zgodzili się również na zbycie części nieruchomości w Warszawie przy ulicach Siennej 60/Śliskiej 51 na rzecz nowo tworzonego Muzeum Getta Warszawskiego. Z 50 proc. bonifikatą sprzedana zostanie też – zgodnie z decyzją sejmiku – nieruchomość położona przy ul. Krzywej 30 w Sokołowie Podlaskim na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

Przyjęto także uchwałę w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zmieniono rozporządzenia wojewody mazowieckiego dotyczące Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki. Radni zgodzili się ponadto na wspólne prowadzenie Muzeum Treblinka z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 679

powrót