Aktualności

Sesja sejmiku: Szydłowiec z dofinansowaniem

2018.08.21 15:20 , aktualizacja: 2018.08.23 09:29

Autor: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Prowadzi obrady Przewodniczący Sejmiku...
 • Pozują podczas sesji sejmiku Radca Prawny mec. Aneta...
 • Przemawia z mównicy Wicemarszałek Wiesław...
 • Radni klubu PIS Radni Marzena Małek i...
 • Siedzą za stołem Radne niezrzeszone Anna...
 • Pierwszyz lewej Adam Struzik Radni z Klubu PSLi, fot....
 • Pozują do zdjęcia Radni Mirosław Augustyniak...
 • Podczas sesji semijku Radni z Klubu Prawica...
 • Siedzą przy stole Radni z Klubu POi, fot....
 • Przemawia zza mównicy Marszałek Województwa Adam...
 • Podczas obrad Radni z Klubu PiSi, fot....
 • Radna klubu PO Radna Województwa Katarzyna...

Sejmik zdecydował o przekazaniu dotacji w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu”. Radni przegłosowali również m.in. nowelizację budżetu na 2018 r.

 

Radni przyjęli również stanowisko w sprawie proponowanych przez Ministra Energii norm jakości paliw stałych.

 

Modernizacja ulic w Szydłowcu

Mazowsze przekaże dotację w wysokości 800 tys. zł na modernizację ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu. Długość przebudowanej trasy to łącznie 500 m. Stanowi ona odcinek drogi gminnej łączącej się z drogą wojewódzką nr 727, która od strony zachodniej prowadzi z Szydłowca do Przysuchy, a od strony wschodniej do drogi ekspresowej S7 relacji Warszawa–Kraków. Przesłanką przemawiającą za udzieleniem pomocy finansowej jest fakt, że przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu swoją siedzibę ma Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, które jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Natomiast przy ulicy Kąpielowej jest nowo budowana siedziba Muzeum, która ma spełniać funkcję administracyjno-usługową. Pomoc finansowa pokryje w całości wartość robót budowlanych, tj. kwotę 800 tys. Zł. Gmina zaś sfinansuje ze środków własnych koszt dokumentacji projektowej w wysokości 10 tys. zł, plus koszt nadzoru inwestorskiego.

 

Europejska Sieć Regionów Chemicznych

Sejmik wyraził zgodę na dalsze członkostwo województwa mazowieckiego w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). ECRN jest instytucją liczącą się w międzynarodowej dyskusji na temat przyszłości polityki chemicznej i przemysłu chemicznego w UE i liczy obecnie 15 regionów członkowskich. Uczestnictwo województwa mazowieckiego w stowarzyszeniu korzystnie wpływa na rozwój sektora chemicznego w regionie. Członkostwo w ECRN daje możliwość nawiązania współpracy międzybranżowej oraz wymiany informacji pomiędzy zakładami przemysłowymi oraz instytucjami naukowymi. Jest to istotne z punktu widzenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle chemicznym i rafineryjnym. Dobre praktyki i wymienianie wizyt studyjnych, pozwalają wdrażać skuteczne rozwiązania w zakresie programowania rozwoju regionalnego na Mazowszu.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” I Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach i Klubowi Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” w Sypniewie.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik znowelizował budżet województwa mazowieckiego na 2018 r., a także nadał statuty dwóm samorządowym instytucjom kultury: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Muzeum Regionalnemu w Siedlcach. Ponadto zadecydował o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego z
25 lipca 2018 r. o stwierdzeniu nieważności § 1 ust. 2 uchwały nr 100/18 sejmiku dotyczącej wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę nr 115/18 Sejmiku z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023. Radni przyjęli uchwałę zmieniającą rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą. Przyjęli również zmianę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Znowelizowali także: uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., a także uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane.

Liczba wyświetleń: 572

powrót