Aktualności

Rozwój Mazowsza w warunkach globalizujących się rynków

2018.06.14 13:10 , aktualizacja: 2018.06.15 08:33

Autor: Michał Banak (RF), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • marszałek Adam Struzik przegląda dokumenty na spotkaniu w sprawie projektu GOSPOSTRATEG Marszałek Adam Struzik...
  • prezentację wygłasza na stojąco prof. Mariusz-Jan Radło prof. Mariusz-Jan Radło,...
  • przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Dr Ewelina...
  • siedzi trójka przedstawicieli Politechniki Warszawskiej Jarosław Chojecki - członek...
  • przedstawiciele departamentów rozwoju regionalnego i funduszy europejskich oraz cyfyzacji, geodezji i kartografii Dr Marcin Wajda, dyrektor...
  • siedzą przy stole kierownik Sylwia Sztark i starszy specjalista Michał Banak Sylwia Sztark, kierownik...
  • siedzą dr Elżbieta Kozubek, kierownik Agnieszka Mync oraz dyrektor Radoław Rybicki Agnieszka Mync - kierownik...

Jak efektywnie wykorzystać dostępne fundusze na rozwój regionu? W jaki sposób najlepiej wesprzeć metropolię warszawską, a w jaki subregion ostrołęcki? Jak wzmocnić pozytywne impulsy rozwojowe płynące z obszaru metropolitalnego na bardziej oddalone tereny województwa? Odpowiedzi na te pytania szukają wspólnie władze województwa i pracownicy naukowi warszawskich szkół wyższych.

 

Marszałek Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, reprezentującymi uczelnie tworzące wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego konsorcjum naukowe. Ideą jest opracowanie najkorzystniejszych narzędzi wspierania harmonijnego rozwoju województwa w sytuacji jego podziału na dwie jednostki statystyczne NUTS2.

 

– Projekt jest kluczowy dla kształtowania polityki rozwoju województwa mazowieckiego w zbliżającej się perspektywie finansowej – stwierdził marszałek Adam Struzik. – Mazowsze ujmowane jest wciąż jako jeden obszar i region rozwinięty, w związku z czym dofinansowanie z UE będzie przyznawane na poziomie 40 proc. Wynikiem badania będą m.in. wskazówki  dotyczące kształtowania rozwoju regionu tak, by zmniejszać dysproporcje między metropolią warszawską a pozostałymi obszarami – dodał.

 

Najlepsi w kraju

W ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie na projekty badawcze w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTARTEG” wniosek złożony przez konsorcjum Mazowsza, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej zdobył najwięcej punktów w kategorii „pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu”. Od strony naukowej pracami konsorcjum kieruje prof. Mariusz-Jan Radło, kierownik Zakładu Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Z ramienia Politechniki Warszawskiej w projekt zaangażowani są pracownicy Działu Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii pod kierownictwem mgr Katarzyny Modrzejewskiej.

 

Trzech partnerów, dwa obszary, jeden cel

Ideą projektu jest zbadanie czynników przepływu impulsów rozwoju gospodarczego wewnątrz Mazowsza i zaprojektowanie instrumentów wspierających długofalowy rozwój obszarów NUTS2 województwa mazowieckiego: warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego.

Projekt podzielony jest na dwie fazy, w ramach których będą m. in. przeprowadzone  analizy procesów przepływu impulsów rozwojowych w świetle teorii rozwoju regionalnego i danych empirycznych z województwa mazowieckiego oraz czynników stymulujących rozwój poszczególnych regionów NUTS2 w województwie. Wyniki badań będą konsultowane. Podjęte też zostaną działania na rzecz stworzenia instrumentów pozwalających na wdrażanie polityki optymalnego wykorzystania czynników stymulujących rozwój obu jednostek NUTS2, w kontekście wsparcia obszarów strategicznej interwencji, jak też terenów objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi dla obszarów wokół ośrodków regionalnych oraz subregionalnych.

 

Efektem badania będą propozycje konkretnych działań/projektów, które pozwolą z jednej strony na odwrócenie negatywnych dla ośrodków subregionalnych trendów rozwojowych, związanych z nasilaniem się procesów polaryzacyjnych i ograniczaniem korzystnych procesów dyfuzyjnych. Z drugiej – pozwolą na wzmocnienie rozwoju gospodarczego na terenie subregionów województwa mazowieckiego. Przedstawione będą rekomendacje dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem scenariuszy – konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, wyrównywania różnic i kryzysowego.

Liczba wyświetleń: 884

powrót