Aktualności

Finał wielomiesięcznych prac mazowieckiej WRDS

2018.06.13 15:45 , aktualizacja: 2018.06.18 16:02

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • prezes i wojewoda Sytuację w Centrum ATTIS...
  • marszałek Posiedzeniu przewodniczył...
  • wojewoda zabiera głos Stronę rządową...
  • członkinie siedzą przy stole Od lewej: Agnieszka Rawa...
  • Panowie przeglądają dokumenty Od lewej Marek Kupiec i...
  • członkowie obradują XIII posiedzenie...
  • Jerzy Spodoblaski Przedstawiciel Urzędu Pracy...
  • Panowie siedzą za stołem Członkowie WRDS...

Po trwających kilka miesięcy pracach nad przygotowaniem projektów stanowisk i prowadzonych dyskusjach Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) zgodnie przyjęta część z nich. Niestety nie udało się dojść do kompromisu w kwestii przyjęcia przez wszystkie strony dialogu stanowiska w sprawie zapewnienia finansowania Centrum ATTIS oraz w sprawie podwyżek dla nauczycieli.

 

WRDS zaniepokojona sytuacją w ochronie zdrowia

Rada przyjęła stanowisko w sprawie zabezpieczenia mieszkańców województwa mazowieckiego w opiekę pielęgniarską i położniczą. To odpowiedź na zapotrzebowanie największego pod względem liczby ludności województwa, w którym stale wzrasta popyt na świadczenia opieki zdrowotnej. W swoim stanowisku WRDS podkreśliła, że niezbędne jest zagwarantowanie takiego poziomu zatrudnienia pielęgniarek i położnych, który zapewni optymalną jakość opieki oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Konieczne jest także zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do średniego poziomu w krajach OECD i UE.

 

Niepokojąca sytuacja Centrum ATTIS

Stronom dialogu nie udało się dojść do kompromisu w kwestii przyjęcia stanowiska w sprawie zapewnienia finansowania Centrum ATTIS, a także w sprawie podwyżek dla nauczycieli, dlatego też decyzje w tych sprawach podjęły strona społeczna i samorządowa.    

Centrum ATTIS z powodu zmian w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających tzw. „sieć szpitali” utraciła stabilność finansową, a jej dalsza działalność stoi pod znakiem zapytania. Brak całkowitego zabezpieczenia finansowania świadczeń medycznych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego NFZ niesie za sobą zagrożenie utraty dostępności do oddziałów szpitalnych przez niemal 300 tys. mieszkańców warszawskich dzielnic Bemowa i Woli. W związku z powyższym niepewny jest los nowo otwartego w placówce Zakładu Onkologii Kobiecej.

 

– W kwestii zabezpieczenia finansowania świadczeń wyczerpane zostały już wszystkie procedury przewidziane prawem. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest w stałym dialogu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który choć zapewnia że jest otwarty na dyskusję, to jak do tej pory nie zaowocowała ona konkretnymi rezultatami – przypomniał marszałek Adam Struzik.

 

Podwyżki dla nauczycieli

Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku szkolnego nie rozwiązuje problemów nauczycieli. Strony: związkowa, pracodawców oraz samorządowa w wydanej opinii zwrócili uwagę na wieloletnie niedofinansowanie – najważniejszego ogniwa oświaty – kadry pedagogicznej. W ich ocenie może to doprowadzić do demotywacji nauczycieli i niższej jakości edukacji.

 

Mazowiecki rynek pracy

Kompromisem zakończyła się dyskusja nad przyjęciem stanowiska w sprawie zmiany procedury zatrudniania cudzoziemców obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęte przez wszystkie strony dialogu stanowisko jest odpowiedzią zarówno na potrzeby zgłaszane przez pracodawców, jak i pracowników publicznych służb zatrudnienia. Zawarte w nim propozycje rozwiązań pozwolą na zwiększenie efektywności pracy urzędników, przyczyniając się do szybszego pozyskania pracowników przez pracodawców i zwiększenia pracowników na rynku pracy.  

 

Strona społeczna, strona samorządowa i strona rządowa przyjęły również stanowisko wskazujące rozwiązania systemowe w bieżącej działalności kontrolnej inspektorów pracy w zakresie skutecznej realizacji kontroli legalności zatrudnienia obywateli Polski oraz cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. Wskazane w stanowisku rozwiązania pozwolą na skuteczniejsze wykonywanie przez inspektorów zadań ustawowych, a także eliminację szarej strefy na rynku pracy.

 

Pozytywne zakończenie dyskusji nad problemami ekonomii społecznej

Po wielomiesięcznej dyskusji nad problemami z jakimi mierzy się sektor ekonomii społecznej WRDS przyjęła stanowisko w sprawie rekomendacji zmian w tym obszarze. Zapisy przyjętego dokumentu jasno precyzują rozwiązania niezbędne do skutecznego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i podejmowania zatrudnienia przez osoby oddalone od rynku pracy, co jest zjawiskiem korzystnym zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i społecznego.

 

Plany na przyszłość

WRDS postanowiła, że w najbliższym czasie zajmie się omówieniem kwestii organizacji transportu publicznego na Mazowszu, sytuacją pracowników PLL LOT, organizacją pracy jednostek pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego, a także stopniem wykorzystania środków unijnych.

Liczba wyświetleń: 478

powrót