Aktualności

Mazowsze w Polsce Wschodniej?

2018.05.22 16:25 , aktualizacja: 2018.05.23 15:15

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Radni apelują do rządu o...
  • marszałek Adam Struzik siedzi, przegląda dokumenty Marszałek Adam Struzik...
  • Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Rafał Rajkowski siedzą zwróceni ku sobie, w ręku trzymają dokumenty Wicemarszałek Wiesław...

Radni chcą, aby Mazowsze objęto Programem Operacyjnym Polska Wschodnia. Sejmik przegłosował też podział dotacji w konkursach „Mazowieckie strażnice OSP–2018”, „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” oraz na konserwację zabytków. Nadano też odznaki honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Mazowsze jest regionem zróżnicowanym. Znaczna jego część kwalifikuje się do najbiedniejszych części Polski i Europy. Dobrą pozycję wśród regionów europejskich zawdzięcza bogatej stolicy i okalających ją powiatów. „W 2014 r. podregion m.st. Warszawa odnotował wskaźnik PKB per capita na poziomie 293 proc. średniej krajowej, a warszawski zachodni 127 proc. Tymczasem podregiony radomski, ostrołęcki i siedlecki uplasowały się na poziomie około 75 proc. średniej krajowej (odpowiednio 73,5, 77,5 i 82,3 proc.) czyli zbliżonym do województw korzystających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – warmińsko-mazurskiego (71,5 proc.), podlaskiego (72,4 proc.) czy świętokrzyskiego (73 proc.). (…) wartość PKB na 1 mieszkańca w nowym regionie warszawskim stołecznym w roku 2015 stanowiła już 148 proc. średniej unijnej, podczas gdy w regionie mazowieckim regionalnym jedynie niespełna 60 proc.” – czytany w stanowisku przyjętym przez sejmik. Radni apelują do rządu o objęcie po 2020 r. regionu NUTS 2 mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia. Wpłynęłoby to – zdaniem radnych – na zmniejszenie różnic i zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej.

 

Dotacje na mazowieckie strażnice

Mazowieckie gminy i miasta dostaną w sumie 5 mln zł dofinansowania na remont 241 strażnic ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone będą głownie na remont stolarki okiennej, zaplecza socjalnego, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, dachów, drzwi, ścian, posadzek oraz elewacji. Zainteresowanie konkursem „Mazowieckie strażnice OSP–2018” było bardzo duże. Wpłynęły 282 wnioski na łączną kwotę 13,2 mln zł.

 

Konserwacja zabytków

Mazowiecki samorząd przyznał 5 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. Dofinansowanie otrzyma 67 wnioskodawców, w tym 55 kościelnych osób prawnych (parafie rzymsko-katolickie, starokatolickie, diecezje, zakony i zgromadzenia), 7 gmin, 3 przedsiębiorców i 2 organizacje pozarządowe. Łącznie wpłynęły 144 wnioski na łączną kwotę dotacji ponad 21 mln zł.

 

Dotacje na obiekty sportowe

Mazowsze przeznaczy 10 mln zł na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz przebudowę już istniejącej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie na 69 zadań. Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże. Beneficjenci zgłosili w konkursie 377 zadań na łączną kwotę dofinansowania 56,9 mln zł.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” prof. dr. hab. Sylwestrowi Porowskiemu, diecezji siedleckiej, Oddziałowi Okręgowemu w Płocku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie.

 

Muzeum w Treblince

Z Muzeum Regionalnego w Siedlcach wydzielono Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944). Utworzenie nowej instytucji wynika z deklaracji współprowadzenia tej placówki z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. List intencyjny w tej sprawie podpisano w lipcu 2017 r. Muzeum zyska miano Pomnika Zagłady, zgodnie z ustawą o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Obóz w Treblince jest drugim w kolejności cmentarzyskiem Europy z czasów II wojny światowej i jednym z najważniejszych symbolicznych świadectw rozmiaru zagłady przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta na ziemiach polskich.

 

Modernizacja Domu Pomocy w Szczutowie

Powiat sierpecki przeprowadzi modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej i przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej w Szczutowie. Przystosowanie przebudowanego poddasza w segmencie A do całodobowego pobytu zapewni 11 podopiecznym (spośród 70) możliwość skorzystania z dziewięciu pokoi mieszkalnych z łazienkami. Do dyspozycji mieszkańców będzie także pokój socjalny z aneksem kuchennym, pomieszczenia z biblioteczką i pracownią komputerową, dziennego pobytu i gospodarcze. Umożliwi to pensjonariuszom nabywanie większej samodzielności w sprzątaniu, praniu czy przygotowywaniu posiłków. W 2018 r. kwota dofinansowania wyniesie 110 tys. zł, a w kolejnym – 200 tys. zł. Środki finansowe pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet na 2018 r., dzięki czemu szpitale, instytucje kultury, szkoły i biblioteki zyskają nowe środki finansowe na zadania inwestycyjne i remontowe. Zgodzili się również na utworzenie Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim. Przyjęli uchwały zmieniające rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry. Zgodzili się też na zamianę nieruchomości z gminą i miastem Ząbki i dokonali wyboru przedstawicieli do rad społecznych trzech jednostek służby zdrowia. W związku z wejściem w życie przepisów RODO znowelizowali statuty 17 podmiotom świadczącym usługi zdrowotne.

Liczba wyświetleń: 528

powrót