Aktualności

Urząd marszałkowski nagrodzony

2018.02.08 09:45 , aktualizacja: 2018.02.08 15:07
Autor: IPiSS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Pierwszy z prawej Waldemar Kuliński Przedstawiciele laureatów z...

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przyznał, już po raz trzeci, Urzędowi  Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie certyfikat „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” . Wyróżnienie odebrał Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński. Poprzednie certyfikaty „Profesjonalne ZZL” UMWM otrzymał w 2014 r. i 2016 r.

 

Najważniejszy jest człowiek

Od 18 lat konkur­sowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, iden­ty­fikacji skutecznych rozwiązań i upowszech­ni­a­nia dobrych prak­tyk oraz tworzenia stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi. Inic­jatywa ta jest wyrazem uzna­nia strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji i doce­nienia szczegól­nych wysiłków kadry zarządza­jącej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wyko­rzysty­wanych metod i narzędzi zarządza­nia zasobami ludzkimi, dos­tosowanych do funkcjonowa­nia konkret­nej firmy, stwarza bardzo dobre pod­stawy dla osią­ga­nia sukcesów.

 

– Zasoby ludzkie, czyli po prostu pracownicy, są najcenniejszym aktywem naszej organizacji. Bez względu na zajmowaną w hierarchii pozycję, wspólnie pracujemy na każdy sukces urzędu. Także ta nagroda jest efektem naszego wspólnego działania – podkreślił Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński.

 

Docenić najlepszych

Od lat konkur­sowi patronują przed­staw­iciele władz i najważniejszych insty­tucji w Polsce. Do uczest­nictwa zapraszane są duże, śred­nie i małe firmy. Dwie odrębne kat­e­gorie umożli­wiają prezen­tację swych dokonań przedsiębiorstwom różnej wielkości. Nowoś­cią jest odrębna kat­e­go­ria dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej ze spec­jal­nie przys­tosowaną anki­etą samooceny. Doce­nione są nie tylko kom­plek­sowe rozwiąza­nia, ale także osiąg­nię­cia w wybranych obszarach ZZL.

Liczba wyświetleń: 768

powrót