Aktualności

Fundusze unijne na selektywną zbiórkę odpadów

2017.11.08 08:05 , aktualizacja: 2017.11.08 10:57

Autor: oprac. na podst. mat. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

pojemniki na odpady na tle dużej przestrzeni zielonej źródło: pixabay.com
wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, czlonek zarządu Elżbieta Lanc oraz przedstaciele gminy Pułtusk trzymają wspólnie symboliczny czek na dofinansowanie budowy puktów selektywnej zbiórki odpadów Symboliczny czek w rękach...
Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz włodarz gminy Kałuszyn podpisują umowy na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK-i powstaną w gminie...

Bielany, Kałuszyn, Lelis i Pułtusk to gminy, w których powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

 

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

– Problem ochrony środowiska jest ciągle aktualny. Oprócz działań formalnych i edukacji potrzeba również zwiększenia fizycznego dostępu do punktów selektywnego zbierania odpadów. Cieszę się, że podpisujemy umowę na projekty, których realizacja będzie dużym krokiem w stronę segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania

– podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Dobrze zorganizowany PSZOK może być użytecznym narzędziem wspomagającym osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Zapewnienie mieszkańcom dogodnego korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest niezwykle istotne, choćby z punktu widzenia społecznej świadomości. Umożliwi też pozyskanie większej ilości odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych i budowlanych. Bezpłatny ich wywóz do PSZOK-ów zmniejszy natomiast liczbę tzw. dzikich wysypisk

dodała członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Pułtusk

Ponad 520 tys. zł unijnego dofinansowania gmina Pułtusk przeznaczy na modernizację punktu zbierania odpadów mieszczącego się przy ul. Rybitwy w Pułtusku oraz na powstanie nowego PSZOK w miejscowości Płocochowo. W ramach projektu dla PSZOK w Pułtusku kupione będą: belownica do makulatury, zgniatarka do PET oraz wózek widłowy, konieczny do składowania i załadunku skompresowanych odpadów, głównie makulatury, PET i gabarytów. Obecnie punkt nie posiada takich urządzeń, a ręczne zgniatanie jest bardzo nieefektywne.

W puncie w Płocochowie pojawią się: belownica do makulatury, zgniatarka do PET, dźwig HDS, sito bębnowe do przesiewu odpadów oraz koparko-spycharka, która jest potrzebna ze względu na duże ilości odpadów i konieczność załadunku i przemieszczania odpadów. Dodatkowo w miejscowości pojawią się pojemniki do segregacji odpadów.

Realizacja projektu pozwoli gminie na efektywne gospodarowanie odpadami. Pozytywnie wpłynie na środowisko, umożliwi również ponowne wykorzystanie odpadów, takich jak, np. stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne i metale.

 

Budowa PSZOK w miejscowości Brok

Do gminy Brok trafi 390 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na jego terenie będzie znajdował się budynek socjalno-biurowy oraz kontenery i pojemniki na odpady. Obiekt będzie obejmował pomieszczenie biurowe z wagą przemysłową oraz wydzieloną część na odpady przeznaczone do ponownego użycia ze stanowiskiem napraw. W PSZOK-u  będą zbierane i magazynowane odpady niebezpieczne (które przekazywane będą do odzysku i unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia) i inne niż niebezpieczne. Łącznie zbieranych będzie 14 frakcji, następnie trafią do odzysku i recyklingu, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. Dodatkowo zbierane i magazynowane będą odpady, które spełnią odpowiednie wymagania i nadawać się będą do ponownego użycia. Planowane jest ich magazynowanie magazynowane w specjalnym kontenerze i przekazywanie osobom, które wyrażą chęć ponownego ich wykorzystania.

 

Budowa PSZOK w gminie Lelis

Dzięki ponad 260 tys. zł wsparcia ze środków UE w miejscowości Gibałka powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach inwestycji wykonane będą: ogrodzenie terenu, 3 bramy wjazdowe dwuskrzydłowe, furtka stalowa, a także droga wewnętrzna i plac manewrowy. Pojawią się też otwarte zadaszone boksy przeznaczone do składowania zużytych opon, mebli oraz gruzu budowlanego i rozbiórkowego. Poza tym na terenie znajdą się: kontener przeznaczony do składowania odpadów biodegradowalnych, przenośna toaleta oraz 2 fotopułapki GSM, służące jako urządzenia monitorujące. Latarnia hybrydowa dwuramienna oświetli zadaszone boksy, teren przed budynkiem magazynowym będzie utwardzony. Istniejący budynek magazynowy przejdzie remont.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach w gminie Kałuszyn

Do gminy Kałuszyn trafi blisko 430 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach. Powierzchnia utwardzona PSZOK wyniesie około 1050 m², a drogi dojazdowej około 450 m². Wykonane będzie m.in.: utwardzenie terenu i drogi dojazdowej, nasadzenia zieleni oraz oznakowania poziome. Pojawią się tablice informacyjne i ławki oraz kontenery otwarte o powierzchni 9–12 m³ na czysty gruz betonowy, o powierzchni 30 m³ na odpady wielkogoabarytowe, zamknięte o pojemności 30 m³, 7m3 (drewno etc.) i 1,1 m³ na surowce wtórne, a także na odpady niebezpieczne i odpady do ponownego użycia.

 

Budowa PSZOK w miejscowości Wiechetki Małe gmina Bielany

Gmina Bielany otrzyma ponad 370 tys. zł dofinansowania unijnego na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Wiechetki Małe. W ramach projektu kupione będzie 53 ary działki. Rozbudowa PSZOK-u obejmie wykonanie boksów żelbetowych na odpady segregowane oraz utwardzenie i ogrodzenie działki (powiększonej o 53 ary działki). PSZOK będzie miał też nowe funkcje, które obejmą utworzenie punktu napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych do ponownego użycia. Modernizacja PSZOK przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i łatwego dostępu do segregacji odpadów komunalnych. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego tej części regionu.

 

Liczba wyświetleń: 595

powrót