Aktualności

Do powiatu przasnyskiego trafi blisko 30 mln zł wsparcia unijnego

2017.10.30 13:00 , aktualizacja: 2017.10.30 13:31

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ponad 13 mln zł przeznaczone będzie na utworzenie Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym. W budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, dzięki ponad 7,3 mln zł, powstanie Centrum Aktywizacji Biznesu. Kolejne 9,1 mln zł pozwoli na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego.  Gmina Chorzele przeznaczy ponad 400 tys. zł z Unii Europejskiej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

– Inwestycje odzwierciedlają potrzeby mieszkańców powiatu przasnyskiego. Wsparliśmy projekty istotne dla lokalnej społeczności, dotyczące m.in. aktywizacji zawodowej, podnoszące kwalifikacje osób długotrwale bezrobotnych, ale też wpływające na rozwój przedsiębiorczości w północnej części Mazowsza

– podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości (EIP)

Powstanie w drugiej połowie przyszłego roku. To istotny społecznie projekt. Na terenach, na których będzie realizowany występuje bowiem duże bezrobocie i bieda. Jest on zatem szansą dla młodych ludzi na lepszą przyszłość, m.in. znalezienie stałego zatrudnienia i założenia rodziny. Przyczyni się do wsparcia tzw. młodzieży trudnej, najczęściej opuszczonej przez rodziców, którzy w poszukiwaniu pracy wyemigrowali do większych miast lub za granicę.

Ideą jest integrowanie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zachęcenie ich do zakładania własnych firm. EIP, oprócz kształcenia osób nieletnich, społecznie wykluczonych i zmarginalizowanych będzie zajmował się także preinkubacją, czyli pomocą w wymyślaniu pomysłów na biznes i ich udoskonalaniu. Jego zadaniem będzie też inkubacja, a więc działalność, która zaczyna się wraz z założeniem firmy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z miastem i gminą Chorzele.

 

Centrum Aktywizacji Biznesu (CAB)

Położony w centrum miasta budynek, należący do starostwa powiatowego, przejdzie remont i częściową rozbudowę. Odnowienie tego fragmentu miasta będzie kontynuacją i uzupełnieniem wykonanej wcześniej rewitalizacji zabytkowego rynku – osiedla nr 2 – prowadzone będą działania pobudzające aktywność zawodową i podnoszące kwalifikacje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności bądź znalezienie nowej pracy zarówno osobom długotrwale bezrobotnym, młodym, jak i mieszkańcom powyżej 50. roku życia. Centrum będzie wspierało m.in. reorientację zawodową dla osób wychodzących z sektora rolnego (naukę nowego zawodu i kursy prowadzenia działalności gospodarczej). Na pomoc CAB będą mogli także liczyć nauczyciele kształcący osoby dorosłe oraz mieszkańcy szukający kursów języków obcych.

 

Będzie przedsiębiorczo

Pod koniec 2018 r. będą oddane do użytku uporządkowane tereny inwestycyjne przyległe do linii kolejowej Chorzele–Wielbark–Olsztyn (część linii Chorzele–Olsztyn–Gdańsk). Będą one pełniły funkcję strefy gospodarczej, funkcjonującej w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych (80 ha) w północnej części powiatu dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, produkcyjną lub składową.

 

Prawidłowa segregacja odpadów

Gmina Chorzele zainwestuje fundusze unijne w budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonane będą roboty budowlano-montażowe, przyłącza do sieci zewnętrznych (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, co), a także wycinka drzew, krzewów oraz nowe nasadzenia. Składowe PSZOK to m.in. kontener do celów administracyjno-socjalnych, wiaty, plac manewrowy, ogrodzenie terenu inwestycji wraz z bramą wjazdową, pojemniki na odpady i sprzęt komputerowy.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a także zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

  • Wspólne zdjęcie przedstawicieli powiatu z czekami i wicemarszałek Janiną Ewą Orzełowską Blisko 30 mln wsparcia...
  • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podpisuje umowy z przedstawicielami powiatu przasnyskiego Umowy na dofinansowanie...
  • Przedstawiciele gminy Chorzele, samorzau województwa oraz Mazowieckiej Jednostki Wdraząnia Programów Unijnych stoją z symbolicznym czekiem w ręku na dofinansowanie inwestycji Gmina Chorzele zainwestuje...

Liczba wyświetleń: 445

powrót