Aktualności

Radni o siedzibie sejmiku

2017.08.29 14:55 , aktualizacja: 2017.08.30 08:26

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Dyrektor zabrał głos w sprawie siedzieby sejmiku Przy mównicy Sekretarz...
  • MArszałek zabrał głos pozbawienia Sejmiku Województwa Mazowieckiego siedziby Przemawia marszałek Adam...
  • Wśród radnych członek zarzadu Elżbieta Lanc Klub radnych PO, fot....
  • Ludwik Rakowski przewodzi obradom sejmiku Przewodniczący Sejmiku...
  • Jednym z tematów była czterem gminom poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy Posiedzenie sejmiku, fot....
  • Na pierwszym planie rklub radnych PSL Sala obrad sejmiku, fot....

Radni, na posiedzeniu 29 sierpnia br., przyjęli stanowisko dotyczące pozbawienia Sejmiku Województwa Mazowieckiego siedziby. Zgodzili się też między innymi na przyznanie pomocy finansowej czterem gminom poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy oraz nadali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Stanowisko

Sejmik przyjął stanowisko, w którym „wyraża głębokie oburzenie działaniami podejmowanymi przez służby wojewody mazowieckiego w celu pozbawienia Samorządu Województwa Mazowieckiego należnych mu pomieszczeń w budynku przy placu Bankowym 3/5 w Warszawie, stanowiących siedzibę (…) nieprzerwanie od 1 stycznia 1999 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego, od chwili jego powstania, nie został wyposażony przez Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę mazowieckiego, w mienie mające służyć wykonywaniu zadań samorządowych.” Sejmik „uznaje za konieczne podjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wszelkich działań prawnych, mających na celu nabycie udziału we współwłasności ww. nieruchomości, jak również przeciwstawienie się działaniom Wojewody Mazowieckiego nakierowanym na pozbawienie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotychczasowej siedziby”.

 

Pomoc dla gmin

Mazowsze przekaże 1,32 mln zł gminom Staroźreby (województwo mazowieckie), Sośno (województwo kujawsko-pomorskie) oraz Lipusz i Dziemiany (województwo pomorskie), poszkodowanym w wyniku nawałnic, jakie przeszły przez Polskę 10 i 11 sierpnia br.  Gminy te zwróciły się do Samorządu Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w związku z poniesionymi stratami.

 

Ochrona Środowiska

Radni zgodzili się na zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewoda stwierdził nieważność statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej:

  • skutecznego zawiadomienia o planowanych posiedzeniach członków organów funduszu, warunkującego ważność podejmowanych przez nich uchwał (§3 ust. 2),

  • odmowy powołania przez zarząd województwa członków zarządu funduszu i wskazania przez radę nadzorczą funduszu innych kandydatów w miejsce tych, którzy nie uzyskali akceptacji zarządu województwa (§ 12 ust. 3).

Zdaniem radnych wojewoda nie posiadał podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Doceniając działalność Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, sejmik nadał tej instytucji Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Muzeum w Treblince

Ze względu na rangę Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało współprowadzenie tej instytucji. Aby mogło być to możliwe, radni przyjęli uchwałę dotyczącą zamiaru podziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach. W efekcie z siedleckiego muzeum ma być wyłączony oddział w Treblince i i powstać  „Muzeum – miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince”.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik wprowadził też zmiany do budżetu województwa na 2017 r. oraz w uchwale dotyczącej określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. Nadał ponadto statuty Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie i  SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. Pozbawił kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 50 i nr 8 położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. W celu uhonorowania Andrzeja Wawrzyniaka – założyciela Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, radni zgodzili się na nadanie tej instytucji imienia jej założyciela. Sejmik odpowiedział również na petycję mieszkańców gminy Wilga, niezgadzających się na budowę linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Ze względu na tzw. specustawę przesyłową, przygotowanie tej inwestycji nie należy do kompetencji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sejmik uznał więc petycję za niezasadną.

Liczba wyświetleń: 1051

powrót