Aktualności

Rolnictwo, typologia terytorialna i energetyka głównymi tematami w Brukseli

2017.07.14 10:00 , aktualizacja: 2017.07.14 11:20

Autor: Roman Adamczyk, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Sala udekorowana jest unijnymi flagami Sala obrad Komitetu...
  • Marszałek województwa...
  • Widok na salę plenarną Posiedzenie Komitetu...
  • Członkowie siedzą za stołem prezydialnym Prezydium sesji KR, fot....

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się 12 i 13 lipca br. w Brukseli.

 

W jej trakcie wybrano nowego przewodniczącego KR, którym został socjalista belgijski Karl Heinz Lamberts (PES), oraz wiceprzewodniczących i członków prezydium.

 

Rolnictwo

Jednym z wiodących tematów była Wspólna Polityka Rolna (WPR). Członkowie KR zgodnie stwierdzili, że  rolnictwo, produkcja żywności i obszary wiejskie stoją w obliczu poważnych wyzwań. Sektor rolnictwa zajmuje drugie miejsce pod względem zatrudnienia w przemyśle UE – to 22 mln rolników oraz 44 mln osób pracujących w transporcie. Dostarcza ponad 500 mln Europejczyków żywność najwyższej jakości. Członkowie KR wydali opinię, wzywającą do sprawiedliwej, zrównoważonej i solidarnej polityki rolnej, która ma służyć rolnikom, regionom, konsumentom i obywatelom. Jedynie wspólne działania w tym obszarze zapewnią Europie bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój obszarów rolnych. Są też zdania, że lepsze wynagradzanie rolników, możliwe dzięki uregulowaniu rynku, uatrakcyjni ten zawód i zapewni bezpieczeństwo i wysoką jakość europejskiego rolnictwa. Pozwoli to skutecznie rywalizować na rynkach świtowych. Przewodniczący Komisji AGRI Czesław Siekierski podkreślił, że należy wspierać zwłaszcza młodych rolników i produkcję w trudnych warunkach, w przeciwnym razie produkcja będzie spadać. Podkreślił, że WPR to więcej niż pieniądz, to poprawa życia na obszarach wiejskich.

 

Typologia terytorialna

KR przyjął opinię dotyczącą klasyfikacji terytorialnej i typologii terytorialnych, podkreślając znaczenie europejskich statystyk regionalnych jako ważnego instrumentu na rzecz ukierunkowanego kształtowania polityki i użytecznego narzędzia, pozwalającego zrozumieć skutki decyzji politycznych na konkretnych obszarach. Statystyki te zapewniają władzom lokalnym i regionalnym obiektywną podstawę wspierania procesów decyzyjnych w wielu dziedzinach, np. polityki innowacyjnej, edukacyjnej, rynku pracy, transportu, turystyki, itp.

Typologia terytorialna (rozporządzenie Tercet) ma duże znaczenie dla województwa mazowieckiego ze względu na nowy podział statystyczny województwa na 2 jednostki statystyczne NUTS-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia przyszłego roku. Rozporządzenie służy prawnemu uznaniu istniejących typologii terytorialnych, co zapewni zharmonizowane i przejrzyste stosowanie istniejących metod, zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich. Typologie terytorialne wynikają ze statystyk europejskich i będą odgrywać istotną rolę w polityce regionalnej, ponieważ będą przyczyniać się do rozwijania zintegrowanego podejścia terytorialnego, odzwierciedlającego różnorodność regionów UE.

 

Energetyka

Na zakończenie omówiono problematykę unii energetycznej, czystej energii, efektywności energetycznej i strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że należy ustanowić wiążący cel osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie powinny określić swój wkład w osiągnięcie tego celu. Komisja może wydać państwom członkowskim zalecenia w sprawie projektów zintegrowanych planów krajowych w obszarze energii i klimatu. Zalecono wykorzystanie niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii na potrzeby transportu.

Komitet Regionów przedstawił również opinię na temat nowego programu ramowego obejmującego badania naukowe i innowacyjność, podkreślając ich znaczenie dla przyszłości Europy.

Liczba wyświetleń: 442

powrót