Aktualności

Nowe decyzje sejmiku

2017.03.28 15:30 , aktualizacja: 2017.06.03 09:23

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • przy mównicy przemawia marszałek Adam Struzik fot. Justyna Michniewicz
  • przy stole prezydialnym siedzi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Kucharski fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą wicemarszałek Janina Orzełowska i radna Cecylia Domżała fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Platformy Obywatelskiej. W tle przy mównicy przemawia wicemarszałek Wiesław Raboszuk fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Prawa i Sprawiedliwości. W tle siedzą pracownicy Warszawskiej Opery Kameralnej
  • Widok na salę obrad fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stołach siedzą radni Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 28 marca br., nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, dokonał zmian w budżecie województwa oraz przyjrzał się sytuacji w Warszawskiej Operze Kameralnej.

 

Warszawska Opera Kameralna

Radni wysłuchali pracowników i dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej, która przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Sytuację finansową i organizacyjną instytucji przedstawił wicemarszałek Wiesław Raboszuk, podkreślając że obecny stan opery nie pozwala na kontynuowanie działalności. Poziom zatrudnienia jest zbyt wysoki do potrzeb, wynikających z barokowo-klasycystycznego repertuaru i infrastruktury. Soliści, dyrygenci oraz członkowie orkiestry Sinfonietta sprzeciwiają się zwolnieniom grupowym. Marszałek Adam Struzik zaapelował do stron konfliktu o wypracowanie odpowiednich rozwiązań podczas wspólnych rozmów.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik uhonorował Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego w uznaniu za jej dotychczasową działalność artystyczną i edukacyjną. Koncerty symfoniczne i kameralne, Letni Festiwal Muzyczny w Płocku oraz spotkania i inicjatywy adresowane do dzieci i młodzieży cieszą się od lat dużą popularnością, znacząco ożywiając życie kulturalne całego Mazowsza.

 

Budżet

Sejmik, przyjmując nowelizację budżetu na br., zgodził się na przeznaczenie 14 mln zł na remonty i modernizacje, a także zakup specjalistycznego sprzętu w instytucjach ochrony zdrowia i kultury. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej i celowej oraz zwolnionych środków z dopłat do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą. Radni zwiększyli też wydatki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu o 275 tys. zł, w związku z prognozowanymi zwiększonymi wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Organizacje pozarządowe

Sejmik wprowadził zmiany do „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2017 r.”. Obejmują one przede wszystkim zwiększenie o 200 tys. zł środków na wspieranie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji „Pogodne Lato”.

 

PFRON

W 2017 r. mazowiecki samorząd otrzymał 12,2 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przekazane będą na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Sejmik zgodził się na zaproponowany przez zarząd województwa podział tych pieniędzy. Na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczył 4,5 mln zł. Zakłady aktywności zawodowej otrzymają dofinansowanie w wysokości 5,5 mln zł. Natomiast na zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert przeszło 2,2 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pozbawili kategorii drogi wojewódzkiej dawną drogę krajową nr 50 na odcinku od Drwalewa do Chynowa oraz w miejscowości Stojadła. Przyjęli uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w województwie mazowieckim. Za bezzasadne uznali skargi złożone na marszałka i zarząd województwa.

 

Liczba wyświetleń: 694

powrót