Aktualności

Perspektywa dla rozwoju regionu – projekt ASI

2017.01.30 12:25 , aktualizacja: 2017.01.30 12:38

Autor: oprac. na podst. zebr. mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Mapa z oznaczponymi partnerami projektu ASI fot. DGIK
scren strony Wrota Mazowsza fot. DGIK

Partnerskie współdziałanie na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju regionu, zwiększające spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności – ta idea przyświecała działaniom podjętym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

 

O projekcie

Ma on istotne znaczenie dla wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji. Nosi nazwę „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja. Wartość projektu wynosi 98 262 268 zł, z czego 80 proc. stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Łączna liczba dotychczasowych partnerów szczebla gminnego i powiatowego – 190 (obecnie przygotowywane są projekty umów o partnerskiej współpracy dla nowych 15 jednostek). Inicjatywa realizowana będzie do końca 2019 r.

 

Co w perspektywie?

Ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwój możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej, która zredukuje koszty funkcjonowania w ramach racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi –  takie będą realne efekty podjętych działań.

Realizacja projektu stworzy warunki do stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Ma to  istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim (w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika).

 

Pełna informacja o projekcie na stronie Departamentu Geodezji i Kartografii

Liczba wyświetleń: 558

powrót