Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju

2016.12.20 11:15 , aktualizacja: 2016.12.20 13:13

Autor: Justyna MIchniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Mazowieccy harcerze przekazują przewodniczącemu Ludwikowi Rakowskiemu Betlejemskie Światło Pokoju fot. Justyna Michniewicz
  • Przy mównicy przemawia marszałek Adam Struzik. Obok stoją mazowieccy harcerze. fot. Justyna Michniewicz
  • Widok na salę obrad. Wokół radnych, siedzących przy stołach stoją protestujący mieszkańcy Mazowsza fot. Justyna Michniewicz
  • Na pierwszym planie przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski. W tle przy mównicy przemawia jeden z protestujących fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • Sala posiedzeń sejmiku fot. Justyna Michniewicz
  • Klub radnych PO fot. Justyna Michniewicz
  • Przemawia radny Adam Orliński fot. Justyna Michniewicz
  • Przewodniczący Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz

Sejmik, oprócz uchwalenia budżetu na 2017 rok oraz stanowisk dotyczących służby zdrowia, przyjął również plan gospodarki odpadami, stanowiska dotyczące polityki społecznej, reformy oświaty i zmiany prawa ochrony środowiska oraz ustanowił rok 2017 „Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu”. Z rąk mazowieckich harcerzy radni przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju.

 

Betlejemskie Światło Pokoju

Na poniedziałkowe posiedzenie sejmiku dotarła sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju. „Odważnie twórzmy pokój” to tegoroczne hasło tej akcji, niosącej przesłanie nadziei i pokoju między narodami.

 

Minuta ciszy

Radni uczcili pamięć Wojciecha Komorowskiego – radnego województwa mazowieckiego IV i V kadencji, który zmarł 8 grudnia br.

 

Ochrona środowiska

Realizację punktów porządku obrad radni rozpoczęli od wysłuchania mieszkańców Mazowsza, zebranych na sali obrad, którzy protestowali z jednej strony przeciwko wpisanej do projektu „Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2022” instalacji MPO Zielonka, z drugiej zaś apelowali o umieszczenie w planie instalacji MPO Ostrołęka. W wyniku głosowania radni zdecydowali o przyjęciu planu, wraz z planami inwestycyjnymi, zawierającymi wskazanie niezbędnej do wybudowania infrastruktury w zakresie odpadów komunalnych, ich szacunkowy koszt wraz z  podaniem źródła finansowania oraz harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć. Sejmik przyjął też uchwałę wykonawczą do planu oraz powierzającą województwom podlaskiemu i łódzkiemu zadania publiczne dotyczące planowania gospodarki odpadami komunalnymi w siedmiu gminach województwa mazowieckiego, poprzez ujęcie ich w planach gospodarki odpadami tych województw. Uchwalił również „Plan działań krótkotrwałych dla strefy aglomeracji warszawskiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu”.

 

Rok Wisły

By zwrócić uwagę na na problemy ekologiczne oraz promocję naturalnych, przyrodniczych i turystycznych walorów, sejmik zdecydował o ogłoszeniu roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu”.

 

Stanowiska

Radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają sprzeciw wobec zmian strukturalnych w systemie oświaty. Zaapelowali również o zwiększenie środków finansowych na zadania rządowe związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz pełnieniem funkcji instytucji właściwej w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i Programu 500+. W kolejnym stanowisku wyrazili zaniepokojenie projektem zmiany prawa ochrony środowiska, przewidującym – jak czytamy w stanowisku – „przejęcie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez administrację rządową i pozbawienie organów samorządu województwa wpływu na ich pracę”.

 

Współpraca międzyregionalna

Mazowsze planuje nawiązanie współpracy międzyregionalnej ze stanem Gudżarat, jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Indii. Współpraca dotyczyłaby przede wszystkim branży handlowo-ekonomicznej. Radni upoważnili wiec zarząd województwa do wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie memorandum o współpracy.

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Tylko trzy gminy, spośród dwudziestu, otrzymało dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym radni zmienili wartość dofinansowania z 2 mln zł na 300 tys. zł w uchwale dotyczącej przyznania pomocy finansowej gminom. Niewykorzystane 1,7 mln zł przeznaczone będzie w 2017 r. na rezerwę celową dla OSP, która w sumie wyniesie 2,7 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli zmiany w budżecie na 2016 r. oraz w statucie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Wybrali też przedstawicieli sejmiku (Wiolettę Paprocką-Ślusarską, Leszka Przybytniaka i Jana Rejczaka) do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt „Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do roku 2022” skierowali do Komisji Ochrony Środowiska.

Liczba wyświetleń: 561

powrót