Aktualności

Radni przeciwko CETA

2016.10.24 16:10 , aktualizacja: 2016.10.27 15:21

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Przy stole siedzą radni Klubu Platformy Obywatelskiej, w tle przemawia marszałek Adam Struzik fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w trakcie głosowania fot. Justyna Michniewicz
  • Przy mównicy przemawia radny Stefan Kotlewski fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole, w tle przy stole prezydialnym przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 24 października br., przyjął m.in. stanowisko dotyczące umowy CETA. Nadał też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz wysłuchał przedstawicieli gmin południowego i zachodniego Mazowsza w sprawie przebiegu linii energetycznej 400 kV.

 

CETA

Radni skierowali do Prezes Rady Ministrów stanowisko, w którym sprzeciwiają się planom podpisania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) umowy CETA z Kanadą. „Podpisanie przedmiotowej umowy, której celem jest de facto znoszenie wszelkich barier handlowych pomiędzy krajami-sygnatariuszami, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w gospodarce naszego kraju, a także do osłabienia jego suwerenności w dziedzinie stanowienia prawa oraz ochrony interesu publicznego” – czytamy w stanowisku.

– Najważniejsze z niebezpieczeństw to zaburzenie polskiego systemu prawnego, w którym arbitraż daje wielkim korporacjom prawo domagania się utraconych zysków wobec państw członkowskich. Niebezpieczny obszar to także rynek pracy i usług. Według wstępnych szacunków w wyniku tej umowy Unia Europejska może stracić ponad 200 tys. miejsc pracy. Trzecim problemem jest otwarcie się na towary rolno-spożywcze produkowane w skali przemysłowej zarówno w Kanadzie jak i Stanach Zjednoczonych. Zagrożeniem jest także jakość produktów żywnościowych. Kanada dopuszcza obecnie żywność modyfikowaną genetycznie m.in. jabłka. Dla Mazowsza, głównego producenta jabłek w Europie, to jest bardzo niekorzystne. Bez uszczegółowienia pewnych zapisów i wprowadzenia ochrony chociażby przed żywnością genetycznie modyfikowaną, podpisanie tej umowy jest niebezpieczne dla Mazowsza i Polski – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik nadał Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. druha Wacława Milke w 70-lecie działalności. Jest to najstarszy zespół dziecięcy w Polsce, który na trwałe wpisał się w dzieje Płocka oraz całego Mazowsza.

 

400 kV

Przedstawiciele 13 mazowieckich gmin, sprzeciwiający się przebiegowi linii energetycznej 400 kV przez ich nieruchomości, apelowali o wykonanie uchwały, dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Radni wysłuchali argumentów mieszkańców.

 

PFRON

Ze względu na niewykorzystanie przez wnioskodawców 153,4 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na roboty budowlane, radni zgodzili się na przekazanie tej kwoty na realizację zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zgodzili się też na podpisanie dwuletniej umowy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pomagajmy Razem na dofinansowanie z PFRON modernizacji lokalu, przeznaczonego na prowadzenie fizjoterapii, terapii zajęciowej i porad psychologicznych dla osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania wyniesie 92,5 tys. zł.

 

Fundusz Pracy

Radni przyjęli również uchwałę zmieniającą kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zmiany związane są z analizą poziomu wydatkowania środków przyznanych na aktywizację zawodową.

 

OSP

Gminy Gielniów, Halinów i Stoczek zrezygnowały z przyznanej dotacji na dofinansowanie jednostek OSP. Zaoszczędzone środki w wysokości 100 tys. zł przyznano gminie Lutocin na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem.

 

Nieruchomości

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż części działki położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Warszawie za cenę niższą od wartości rynkowej, wynoszącą blisko 20,3 mln zł netto.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął m.in. zmiany w budżecie na 2016 r., dzięki którym w sumie 7 mln zł trafi do szpitali i instytucji kultury. Wprowadził też zmiany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017. Nadał statut Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku oraz powołał radnego Maurycego Komorowskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Przyjął też 31 uchwał dotyczących likwidacji aglomeracji i wyznaczenia nowych oraz wyznaczenia 7 aglomeracji.

Liczba wyświetleń: 633

powrót