Aktualności

Mazowsze już korzysta z nowej perspektywy unijnej

2016.06.03 13:55 , aktualizacja: 2016.06.06 15:03

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Podpisanie umowy RPO WM - na zdjęciu marszałek Adam Struzika i prezydent miasta Płock Andrzej Nowakowski fot. Archiwum UMWM
  • Podpisanie umowy RPO WM - na zdjęciu marszałek Adam Struzika i prezydent miasta Płock Andrzej Nowakowski fot. Archiwum UMWM
  • Podpisanie umowy RPO WM - na zdjęciu marszałek Adam Struzika i prezydent miasta Płock Andrzej Nowakowski fot. Archiwum UMWM
  • Podpisanie umowy RPO WM - podpisanie umowy w Warszawie fot. Michał Słaby
  • Podpisanie umowy RPO WM - podpisanie umowy w Warszawie fot. Michał Słaby
  • Podpisanie umowy RPO WM - podpisanie umowy w Warszawie fot. Michał Słaby
  • Podpisanie umowy RPO WM - członek zarządu Rafał Rajkowski i Joanna Niczyporuk fot. fot. Archiwum UMWM
  • Podpisanie umowy RPO WM - członek zarządu Rafał Rajkowski i Joanna Niczyporuk fot. fot. Archiwum UMWM

W Warszawie, Płocku i Radomiu zostały podpisane pierwsze umowy na unijne dofinansowanie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Wartość wszystkich podpisanych umów wynosi ponad 7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 5,7 mln zł.

Warszawa

Kursy, szkolenia, warsztaty dla rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych czy zagrożonych ubóstwem zostaną dofinansowane ze środków unijnych. W sumie na realizację dwóch projektów prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej w Warszawie (dzielnica Wola) i w Lesznowoli Unia Europejska przeznaczy ponad 1,1 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci – Bogusława Biedrzycka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Lucyna Ołów, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

To ważny moment ponieważ właśnie ruszamy ze wsparciem nie tylko dla trudnych, dużych projektów inwestycyjnych, ale też dla projektów społecznych. Jestem przekonana, że te środki będą nie tylko mądrze wykorzystane, ale trafią do najbardziej potrzebujących, czyli do rodzin ze środowisk wykluczonych, aby znalazły swoje miejsce w życiu społecznym – podkreśliła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Wsparcie rodzin na Woli"

To tytuł projektu, który w 80 proc. został dofinansowany ze środków UE. Przeznaczony jest dla mieszkańców warszawskiej dzielnicy Woli – osób z rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na poradnictwo zawodowe, aktywną integrację społeczną oraz grupy wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł.

Cieszymy się bardzo z uzyskania dofinansowania naszego projektu. Projekt „Wsparcie rodzin na Woli” będziemy realizowali w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD-DO. Dzięki pozyskanym środkom finansowym możemy kontynuować działania prowadzone we wcześniejszych projektach, także współfinansowane przez UE. Nasze doświadczenia wskazują, że projekt pomoże jego uczestnikom – klientom OPS dzielnicy Wola w dokonaniu zmiany swojej sytuacji życiowej. I tym razem projekt pozwoli nam na wdrażanie nowych metod pracy – powiedziała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Bogusława Biedrzycka.

W ramach projektu 100 mieszkańców dzielnicy Wola zostanie objętych wsparciem indywidualnym i grupowym polegającym na aktywnej integracji i usługach wspierania rodzin. Uczestnicy otrzymają pomoc dostosowaną ich potrzeb. Prowadzone będą warsztaty umiejętności wychowawczych z elementami grup wsparcia, warsztaty diagnostyczno-motywacyjne, czy z przedsiębiorczości. Będzie można także skorzystać z porad tzw. asystenta rodziny. Ważnym punktem dla uczestników będą spotkania z doradcą zawodowym, który będzie ich wspierał od strony zawodowej. Taka pomoc pomoże im w dalszym rozwoju na rynku pracy.

Dziś podpisujemy pierwsze umowy w ramach RPO WM z nowej perspektywy, z tzw. części miękkiej. To dopiero początek. Na te działania, w tym programowaniu, mamy około 300 mln zł. Warto podkreślić, że w poprzedniej perspektywie na działania z obszaru oświaty, opieki społecznej czy przedsiębiorczości zawarliśmy prawie 5 tys. umów – mówi zastępca dyrektora MJWPU Elżbieta Szymanik.

Klub Integracji Społecznej w Lesznowoli

Dzięki środkom unijnym w Lesznowoli powstanie Klub Integracji Społecznej. Będą to różnego rodzaju spotkania, warsztaty mające wspierać rodziny wielodzietne, wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz samotnych rodziców.

Pomysł na Klub Integracji Społecznej to wynik doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów systemowych, które przyniosły wiele wymiernych rezultatów i cieszyły się dużym zainteresowaniem podopiecznych naszego ośrodka. Mamy nadzieję na stworzenie miejsca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym zdobędą narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Będzie też  miejscem integracji rodzin i pomoże naszym klientom zdobyć lub odzyskać umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – zaznacza kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli Lucyna Ołów.

Rekrutację do projektu przeprowadzą pracownicy pomocy społecznej. W ramach wsparcia organizowane będą warsztaty kompetencji społecznych i integracji rodziny – poznajmy się przez zabawę, kreowanie świadomego rodzicielstwa i budowanie własnej samooceny. W ramach projektu odbywać się będą też warsztaty z doradcą zawodowym przygotowujące do podjęcia pracy, profesjonalnego przygotowania curriculum vitae i zdiagnozowania dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Planowane są też staże, kursy i szkolenia powiązane z dalszym rozwojem uczestników. Kolejnym punktem projektu jest pomoc materialna w postaci zasiłków. Projekt dedykowany będzie dla 16 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Lesznowola, a jego realizacja potrwa do końca 2017 r.

 

Płock

Program bezpłatnych studiów podyplomowych, projekt wsparcia dla płockich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz e-usługi w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy to pierwsze trzy projekty w subregionie płockim, które otrzymają unijne dofinansowanie w ramach RPO WM 2014–2020. Dzisiaj umowy z beneficjentami projektów podpisał marszałek Adam Struzik. Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 4,8 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie blisko 4 mln zł.

To ważny dzień dla osób ubiegających się o środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej. W końcu przystępujemy do podpisywania pierwszych umów, a co za tym idzie wydatkowania środków unijnych. Takie umowy podpisujemy dziś w Płocku, Warszawie i Radomiu. Pierwsze wsparcie otrzyma w sumie sześć projektów, z czego trzy pochodzą właśnie z Płocka. Gratuluję dzisiejszym beneficjentom – podsumował marszałek Adam Struzik.

Wsparcie dla płockich rodzin

Kursy zawodowe, warsztaty i spotkania z psychologiem dla rodziców, wyjścia do kina, teatru i treningi sportowe dla dzieci – tak rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym będzie wspierać miasto Płock. Koordynacją pomocy zajmować się będzie specjalnie utworzone w tym celu Centrum Wsparcia Rodzin (CWR). Wsparcie będzie kompleksowe i indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej rodziny – uwzględniona zostanie jej bieżąca sytuacja, możliwe zagrożenia, a także potrzeby i predyspozycje każdego z jej członków. Pomocą objętych zostanie 50 rodzin z Płocka korzystających obecnie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Program skierowany jest do rodzin z dwójką lub większą liczbą dzieci. W sumie obejmie ponad 200 osób. Kwalifikacje rodzin do programu rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a sam program potrwa do końca kwietnia 2018 r. Rodzice będą mogli korzystać m.in. z warsztatów kompetencji rodzicielskich „Akademia Rodziców” i „Rodzic wie”, a także wsparcia prawnego, psychologicznego czy pedagogicznego. Rodziny mogą zostać także skierowane na terapię rodzinną grupową lub indywidualną metodą Tomatisa. Dla dzieci dostępna będzie również terapia logopedyczna. Dopełnieniem wsparcia będzie możliwość udziału rodzin w niedostępnych dotąd z uwagi na problem ubóstwa działaniach o charakterze kulturalnym i sportowym. W ramach projektu najmłodsi będą mogli korzystać m.in. z oferty Akademii Sportu i Ruchu, a także zajęć artystycznych czy plastycznych. Tytuł projektu: Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Bezpłatne studia podyplomowe dla 60 mieszkańców subregionu płockiego

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, terapeuta osób z autyzmem, nauczyciel języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym – na takich kierunkach studiów podyplomowych będzie mogło podjąć naukę 60 mieszkańców subregionu płockiego. Studia podyplomowe zorganizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Zajęcia będą bezpłatne, a osoby dojeżdżające spoza Płocka otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Rekrutacja ruszy już w lipcu i potrwa do września br. Szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych mają osoby powyżej 18 r.ż. mieszkające na terenie subregionu płockiego – w powiatach gostynińskim, sierpeckim, płockim i w samym Płocku. Mogą to być zarówno osoby bezrobotne, jak i posiadające pracę, ponieważ celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, zmniejszenie ryzyka utraty pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie. W grupie osób podejmujących naukę musi być 70 proc. kobiet oraz 50 proc. osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Planowane jest przyjęcie na każdy kierunek studiów grupy 20 osób, które po zakończonej nauce przejdą egzamin zewnętrzny przed komisją Wyższej Szkoły Humanistycznej (WSH) w Lesznie. Uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSH. Wybrane kierunki studiów odpowiadają na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcia w zakresie kształcenia potrzebują m.in. nauczyciele języka angielskiego, którzy zgodnie z ustawą MEN od 2020 r. nie będą mogli kształcić dzieci w zakresie języka angielskiego bez specjalistycznych kwalifikacji, które mogą zdobyć jedynie na studiach podyplomowych.

E-usługi w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

Rejestracja w przychodni bez wychodzenia z domu, szybki dostęp do informacji o usługach realizowanych w przychodni i wolnych terminach wizyt czy zabiegów, a także znaczne skrócenie czasu obsługi pacjentów – takie mają być rezultaty wdrożenia w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku projektu e-usług. Zakłada on informatyzację placówki. W tej chwili przychodnia nie ma pełnego i spójnego oprogramowania informatycznego, a dokumentacja medyczna przetrzymywana jest zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci papierowej. W ramach projektu w placówce wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, obejmująca m.in. e-rejestrację, e-dokumentację, e-ankiety, e-powiadomienia, e-kolejkę oraz e-porady. Dzięki tym udogodnieniom pacjenci będą mogli zarejestrować się na wizytę w przychodni bez wychodzenia z domu – przez internet. W ten sam sposób będą mogli także sprawdzić swój status w kolejce oczekujących, zmienić termin wizyty, a także wypełnić ankietę satysfakcji lub złożyć skargę. E-usługi to także duże ułatwienie dla personelu przychodni, który będzie miał szybszy dostęp do danych medycznych pacjentów, co znacznie skróci czas obsługi.

 

Radom

Warsztaty z kreatywnego myślenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne czy możliwość rozwoju ścieżki zawodowej – to główne założenia projektu pt. ,,Mama – nie sama’’. realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu unijnemu, które pokryje aż 95 proc. jego wartości. Dziś umowę w tej sprawie podpisali – członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski – oraz właścicielka firmy UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu Joanna Niczyporuk.

Cieszę się, że przystępujemy do realizacji pierwszych projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE. To dopiero początek góry lodowej. Na lata 2014–2020 mamy do rozdysponowania aż 2,08 mld zł. Część z konkursów już się zakończyła, czego efektem jest podpisanie dzisiejszej umowy. Gratuluję firmie UNLIMITED, że może jako pierwsza sięgnąć po unijne dofinansowanie. Świadczy to tylko o tym, że projekt był świetnie przygotowany – podkreślił członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Pomoc przez aktywizacje społeczno-zawodową

Na realizację projektu „Mama – nie sama”, firma UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu otrzyma ponad 679 tys. zł wsparcia z UE. Środki te będą przeznaczone na organizację różnego rodzaju kursów, staży, szkoleń czy warsztatów. Pomoc otrzyma 60 kobiet samotnie wychowujących dzieci, które korzystają bądź też kwalifikują się do korzystania z usług pomocy społecznej.  Chodzi o to, by każda z uczestniczek objęta projektem zdiagnozowała swój potencjał zawodowy zgodnie z realiami rynku pracy, a tym samym zaplanowała swoją karierę zawodową. W ramach projektu uczestniczki będą mogły skorzystać m.in. z  indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego, warsztatów kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego czy też zaplanować swój rozwój zawodowy. Dowiedzą się także jak przygotować profesjonalne CV oraz w jaki sposób poruszać się na panującym rynku pracy.

Chcemy stworzyć nowe możliwości zawodowe dla tych mam, które samotnie wychowują dzieci, są często w złej i niestabilnej sytuacji rodzinnej i od dłuższego czasu pozostają poza rynkiem pracy z powodu obowiązków rodzicielskich. Jestem przekonana, że każda z kobiet uczestnicząca w projekcie będzie miała czas pomyśleć o sobie, zrobić coś dla siebie w sferze powrotu do pracy. A przecież zadowolona mama to szczęśliwe dziecko – zaznacza właścicielka firmy UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu Joanna Niczyporuk.

Liczba wyświetleń: 775

powrót