Aktualności

Rewitalizacja na nowo

2016.01.13 11:15 , aktualizacja: 2016.01.13 14:52

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik fot.Michał Słaby
  • Przedstawiciele mazowieckich gmin fot.Agnieszka Stabińska
  • Marszałek udziela wywiadu dla lokalnych mediów fot.Agnieszka Stabińska
  • Marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych fot.Agnieszka Stabińska
  • Marszałek Adam Struzik  w otoczeniu licznych uczestników spotkania fot.Michał Słaby

W unijnym budżecie dla Mazowsza znalazły się środki na kompleksową odnowę terenów zdegradowanych. Marszałek Adam Struzik zachęcał przedstawicieli gmin, podczas spotkania informacyjnego w urzędzie marszałkowskim, do aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji na Mazowszu. – Wspólnie możemy przywrócić do życia bardzo dużo cennych obszarów, które utraciły swoje pierwotne funkcje – podkreślił.

 

Konkurs dotacji

Ideą inicjatywy jest odnowienie, ożywienie, ale też nadanie nowych funkcji obszarom zaniedbanym. Założeniem docelowym jest polepszenie jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenie ich szans na zatrudnienie, poprawa ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. W konsekwencji wiązać się to będzie ze zwiększeniem zainteresowania zrewitalizowanym obszarem samych mieszkańców, a także  turystów i inwestorów.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Alokacja konkursu wynosi 7 312 200 zł. Aplikować mogą gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie – lecz każda wnioskuje o dofinansowanie tylko na jeden projekt. Na środki mogą liczyć projekty szeroko rozumianej rewitalizacji, poczynając od spraw społecznych, poprzez tereny wykluczone po kwestie ekologiczne. Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w obszarze opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 zł. Wnioski należy składać do 29 stycznia br. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przy ul. Jegiellońskiej 74 w Warszawie, drogą pocztową lub kurierską. Regulamin, dokumenty i formularze konkursowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja .

 

Kolejne spotkanie informacyjne dla mazowieckich gmin zaplanowano na 20 stycznia br.

Liczba wyświetleń: 810

powrót