Aktualności

Unijne plany na kolejny rok

2015.12.11 15:50 , aktualizacja: 2017.01.31 10:47

Autor: Aleksandra Prandota, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Marszałek Adam Struzik uczestniczy w posiedzeniu KR Pobierz: Marszałek Adam Struzik uczestniczy w posiedzeniu KR fot. arch. UMWM
  • Wsytąpienie podczas posiedzenia Komitetu Regionów Pobierz: Wsytąpienie podczas posiedzenia Komitetu Regionów fot. arch. UMWM
  • Dyskusja podczas posiedzenia Komitetu Regionów Pobierz: Dyskusja podczas posiedzenia Komitetu Regionów fot. arch. UMWM

W Brukseli dyskutowano o przygotowaniach do przeglądu wieloletnich ram finansowych w roku 2016 oraz przyszłości współpracy w ramach OECD. W posiedzeniach grupy roboczej ds. budżetu UE oraz komisji COTER (10 – 11 grudnia br.) uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Bez współpracy z samorządami nie ma szans na rozwój

Zastępca sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Mari Kiviniemi poinformowała o wynikach konsultacji na temat planowania inwestycji na różnych poziomach administracyjnych. Wywołało to dyskusję, podczas której przewodniczący komisji podkreślił, że prawie 60 proc. inwestycji publicznych zarządzanych jest na poziomie lokalnym. Co więcej, połowa samorządów wykorzystuje infrastrukturę na rzecz kreowania wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i lepszych warunków życia. Bez współpracy z organami administracji regionalnej i lokalnej nie ma zatem szans na wzrost gospodarczy. Wśród potencjalnych obszarów wspólnych działań Komitetu Regonów i OECD znalazły się: finansowanie i inwestycje lokalne, partnerstwo publiczno-prywatne czy migracja ludności.

 

Wskaźnik inny niż PKB?

Ważnym punktem dyskusji było przeprowadzenie debaty na temat wypracowania obiektywnych wskaźników rozwoju terytorialnego, innych niż PKB. Marszałek Adam Struzik zaapelował, aby nowe wskaźniki uwzględniały wewnętrzne zróżnicowanie rozwoju na obszarze jednego regionu. Obecnie środki unijne dzielone są według PKB na mieszkańca. Mazowsze jest przykładem regionu, w którym proporcja w poziomie PKB (produktu krajowego brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomiędzy stolicą – Warszawą a najbiedniejszymi podregionami województwa wynosi obecnie ponad 4:1. Takie argumenty skłaniają do odejścia od wykorzystania poziomu PKB jako podstawowego wskaźnika dobrostanu. Bardziej miarodajna byłaby interpretacja aspektów gospodarczych, terytorialnych, społecznych i środowiskowych. Ich uwzględnienie dałoby szansę na realną ocenę poziomu rozwoju terytorialnego UE i odpowiednie kierowanie środków finansowych.

 

Dobrze wydatkujemy środki

W przeddzień posiedzenia, członkowie grupy roboczej ds. budżetu UE zapoznali się z ramowym harmonogramem prac związanych z planowanym w przyszłym roku przeglądem wieloletnich ram finansowych (WRF). Opracowywali też strategię efektywnego wyrażenia opinii dotyczącej projektu budżetu UE na kolejny rok. Przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – instytucji stojącej na straży finansów UE i kontrolującej prawidłowość gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE, przybliżył najczęstsze błędy i nadużycia zidentyfikowane w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu UE. Wnioski będą podstawą do doskonalenia procesu zarządzania finansami unijnymi. Polska jako największy beneficjent europejskich funduszy jest jednocześnie najczęściej przez ETO kontrolowana. Według NIK, na tle innych państw członkowskich, wypadamy dobrze.

Liczba wyświetleń: 566

powrót