Aktualności

Spotkanie Liderów 2015

2015.03.26 13:25 , aktualizacja: 2015.03.30 15:55
Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
Spotkanie Liderów 2015 fot.MM Conferences S.A.

To jedyne tak unikalne i prestiżowe wydarzenie stanowiące platformę wymiany poglądów wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce. Gościem honorowym i prelegentem był marszałek Adam Struzik.

 

Dialog i wypracowanie wspólnych rozwiązań

Spotkanie było połączeniem VI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz II Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Umożliwiło to holistyczne spojrzenie na branżę infrastrukturalną w Polsce. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów – telekomunikacyjnego, energetycznego, budowlanego, dostawcy sprzętu, a także reprezentanci administracji publicznej. Dyskusja dała szansę na przełożenie wizji i zamierzeń nie tylko na konkretne decyzje inwestycyjne, ale również na rozwiązania prawne i systemowe tworzące polską infrastrukturę, ze szczególnym naciskiem na sieci szerokopasmowe. Konkluzje z debaty – przedstawiane w formie rekomendacji najwyższym władzom w Polsce – pokazują dobre praktyki i najlepsze rozwiązania w zakresie budowy infrastruktury, przyczyniające się do polepszenia warunków inwestycyjnych w naszym kraju.

 

Informatyzacja na szczeblu regionalnym

Marszałek Adam Struzik, w panelu dyskusyjnym poświęconym podsumowaniu efektów inwestycji z perspektywy finansowej 2007–2013, zwrócił uwagę na cyfryzację i informatyzację regionu. To jedno z działań władz województwa przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju Mazowsza.

Działania te są spójne z oczekiwaniami mieszkańców i przedsiębiorców – szybszym załatwianiem wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną, łatwym i powszechnym dostępem do aktualnej i szczegółowej informacji o danym terenie oraz bieżącym śledzeniem zmian urbanistycznych, przyrodniczych i prawnych.

 

Co obejmuje cyfryzacja województwa

Przede wszystkim tworzenie elektronicznej administracji, cyfryzację danych, także  przestrzennych, ich standaryzację i upowszechnianie, inwestowanie w kapitał ludzki poprzez transfer wiedzy i szkolenia oraz rozwój infrastruktury informatycznej – w tym budowę szerokopasmowego Internetu. Przedsięwzięcia  te wpisują się w unijną strategię Europa 2020 oraz działania na szczeblu krajowym wyrażone w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia faza nowoczesności” oraz w „Programie zintegrowanej informatyzacji Państwa”.

Uzupełnieniem rozbudowy elektronicznej administracji w regionie – przy współpracy z mazowieckimi powiatami i gminami – jest opracowanie i wdrożenie 7 Systemów Dziedzinowych wspomagających realizację poszczególnych obszarów merytorycznych: obsługi  – ewidencji nieruchomości (273 wdrożenia), zamówień publicznych (282 wdrożenia), prac rady powiatu/gminy (283 wdrożenia), ewidencji  – zezwoleń na sprzedaż alkoholu (244 wdrożenia), zabytków (258 wdrożeń), zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego (275 wdrożeń) oraz gospodarowania odpadami komunalnymi (109 wdrożeń).

Liczba wyświetleń: 424

powrót