Aktualności

Stanowo (pow. płocki). Budowa przegrody dolinowej na rzece Mołtawie

2014.10.07 10:10 , aktualizacja: 2014.10.07 13:24

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.zebr.mat.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk
  • fot.Jolanta Nalewajk

Będąc w terenie, marszałek Adam Struzik zapoznał się ze stanem zaawansowania prac inwestycji prowadzonej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a współrealizowanej przez gminę Bodzanów.

 

Budowa przegrody dolinowej o długości 114 m na rzece Mołtawie w miejscowości Stanowo obejmuje przełożenie drogi gminnej, budowę jazu wraz z płytą przejazdową, a także przepławki dla ryb.  

 

Inwestycja umożliwi retencjonowanie wód powodziowych, co ograniczy zagrożenie na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory. Wybudowany zbiornik retencyjny o pojemności 40 tys. m³ pozwoli magazynować znaczne ilości wody w okresach suszy, jak również retencjonować wodę w okresie powodzi. Pozwoli to uniknąć szkód materialnych (zniszczone gospodarstwa, wały przeciwpowodziowe, mosty, drogi, infrastruktura techniczna) związanych z podtopieniami i obniżeniem wydajności upraw z uwagi na susze. Akwen będzie doskonałym miejscem siedlisk flory i fauny związanej ze środowiskiem wodnym. W przyszłości będzie on wykorzystany do celów rekreacyjnych, co przyczyni się w perspektywie do rozwoju turystyki na tym terenie.

 

W ramach tej inwestycji przewiduje się także modernizację drogi gminnej na długości 282 m. Zapewni to ciągłość komunikacji pomiędzy wsiami Stanowo i Cieśle, przebudowę koryta rzeki Mołtawy na długości 50 m oraz kabla telekomunikacyjnego.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków PROW 2007–2013, w ramach działania 125 schemat II „Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w wysokości 2 352 168 zł oraz  dotacji celowej z budżetu państwa 784 056 zł.

 

Oceniając stan zaawansowania prac, marszałek spotkał się przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, wykonawcą robót, lokalnymi władzami oraz mieszkańcami gminy.

Liczba wyświetleń: 1238

powrót