Aktualności

IV posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

2014.09.29 11:15 , aktualizacja: 2014.10.01 12:42

Autor: Milena Szymańska, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.ach. MBPR
fot.arch. MBPR

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju regionu to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz czwarty 29 września br.

 

Członkowie MFT dyskutowali nad opracowywaną wspólnie z województwem łódzkim koncepcją „Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 (SRMPC)”. Potrzeba przygotowania dokumentu wynika z porozumienia władz obu regionów o współpracy międzyregionalnej z 2012 r., koncentrującej się na wykorzystaniu potencjałów rozwojowych dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

Ideą koncepcji strategii jest przygotowanie podstaw racjonalnego działania władz publicznych szczebla krajowego i regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego, z wykorzystaniem unikatowych i uzupełniających się potencjałów województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz budowania na nich przewag konkurencyjnych na arenie międzynarodowej. Wizja rozwoju Makroregionu Polski Centralnej przewiduje, że będzie to obszar dostępny, zintegrowany i konkurencyjny w skali międzynarodowej, stanowiący przestrzeń przyjazną generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji, tworzoną przez kreatywne społeczeństwo.

 

Forum podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu dokumentu, który trafi do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Docelowo zostanie przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Będzie stanowił podstawę do opracowania „Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030”.

 

Drugą część spotkania poświęcono „Końcowym rekomendacjom projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”. Podstawą sformułowania ich listy były wyniki serii badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu oraz opracowana na ich podstawie diagnoza. W omawianych propozycjach uwzględniono zagadnienia kluczowe z punktu widzenia przyszłego rozwoju regionu, mające bezpośredni związek z realizacją celów unijnej polityki spójności na lata 2014–2020. Kolejnym etapem będzie uwzględnienie uwag zgłoszonych przez członków Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz skierowanie ich pod dyskusję rady naukowej projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. W efekcie tych prac powstanie ostateczny zbiór rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę o powołaniu wicemarszałka Leszka Ruszczyka na stanowisko wiceprzewodniczącego Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

 

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. Spotkaniu przewodniczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk.


Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia 2013 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.

 

Liczba wyświetleń: 470

powrót