Aktualności

KR w sprawie Ukrainy

2014.04.03 13:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:55

Autor: Aleksandra Prandota, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Adam Struzik wziął udział w 106. posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, którego wiodącymi tematami były zadaniami stojące przed nowym rządem Ukrainy oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających na przeciwdziałanie pogłębiającemu się bezrobociu w UE. 

 

W związku z niepokojącą sytuacją i kryzysem, którego od miesięcy doświadcza Ukraina, Komitet Regionów gościł Włodymyra  Groysmana, od niedawna sprawującego  funkcję  wicepremiera odpowiedzialnego jednocześnie za budownictwo regionalne i mieszkalnictwo. Podziękował on za wsparcie płynące z UE oraz za wysiłki i rozwiązania wielu złożonych problemów z którymi zmaga się Ukraina. Komisarz Štefan Füle podkreślał rolę jaką odgrywa w polityce sąsiedztwa UE Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP-u). Obaj mówcy zgodzili się  także, że  jedną z priorytetowych zmian, jakie muszą zostać wprowadzone przez nowy rząd na Ukrainie, jest decentralizacja władzy poprzez wzmocnienie  struktur lokalnych i regionalnych. Państwa UE europejskiej mogą dzielić się w tej mierze swoimi doświadczeniami i modelami postępowania. Wicepremier Włodymyr  Groysman poinformował, że nowy rząd ukraiński jest gotowy na wprowadzenie wielu reform strukturalnych i pomimo świadomości ogromu pracy, jaka go czeka, jest silnie zmotywowany do działań na rzecz efektywnie funkcjonującej demokracji. Podkreślał on także jak ważna jest w tym momencie demilitaryzacja grup ekstremistycznych oraz wyraził nadzieję, że Ukraina z czasem, przyjmując proeuropejski kurs stanie jest jej członkiem możliwie szybko.

 

Podczas kwietniowej sesji plenarnej KR-u wystąpił także komisarz europejski ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyłączenia społecznego László Andor, podkreślając wzrastający w ostatnich latach średni poziom bezrobocia w UE (z 7,1 % w 2008 r. do 10,9% w 2013 r.). Zainicjował on debatę  na temat efektywnego wykorzystania narzędzi dostępnych w UE (m.in. zreformowanego Europejskiego Funduszu Społecznego, systemu gwarancji dla młodzieży czy ubezpieczenia dla bezrobotnych wspólnego dla wszystkich państw członkowskich), by przeciwdziałać tym niekorzystnym tendencjom.

 

KR przyjął opinię „Ramy jakości dla staży”, która ułatwiając młodym ludziom odbywanie staży we właściwych i na właściwych warunkach (np. kwestie zabezpieczeń społecznych czy wynagrodzenia), usprawni proces przejścia młodzieży z okresu nauki na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu ich dalszego zatrudnienia i pobudzając gospodarkę unijną. Przyjął także dwie rezolucje: w sprawie sytuacji na Ukrainie oraz w zakresie lokalnego i regionalnego wymiaru negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Ponadto poruszane były zagadnienia dyrektyw w sprawie lekkich plastikowych toreb na zakupy oraz dotyczącej wyłączeń stosowanych w odniesieniu do marynarz. Dokonano także wyboru nowych członków prezydium.

 

Dokumenty omawiane  przez Komitet Regionów podczas posiedzeń plenarnych dostępne  są również w polskiej wersji językowej na stronie internetowej: http://www.toad.cor.europa.eu/CORAgendas.aspx?body=PLEN

 

Obecny wicepremier Ukrainy Włodymyr  Groysman był merem ukraińskiego miasta Winnica i w ramach nawiązującego się partnerstwa odwiedzał Mazowsze. W listopadzie 2012 r. województwo mazowieckie zawarło z obwodem winnickim porozumienie o współpracy, której ważnymi dziedzinami kooperacji są m.in. rolnictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, nauka i technika, ochrona zdrowia, kultura, transport, a także szeroko pojęte działania inwestycyjne  stymulujące rozwój gospodarczy i dzielenie się dobrymi praktykami np. w zakresie tworzenia ochotniczych straży pożarnych. Mazowsze jest dla obwodu winnickiego silnym partnerem stanowiącym przykład skutecznego dążenia do wielopoziomowego systemu sprawowania władzy.

  • Pobierz: fot. archiwum KR
  • Pobierz: fot. archiwum UMWM
  • Pobierz: fot. archiwum KR
  • Pobierz: fot. archiwum KR
  • Pobierz: fot. archiwum UMWM
  • Pobierz: fot. archiwum UMWM
  • Pobierz: fot. archiwum UMWM

Liczba wyświetleń: 494

powrót