Aktualności

Posiedzenie komisji COTER w Dunkierce

2013.07.12 14:45 , aktualizacja: 2017.01.31 10:59

Autor: Katarzyna Mańska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM

Marszałek Adam Struzik wziął udział w wyjazdowym seminarium Komisji COTER „Wkład portów europejskich w realizację strategii »Europa 2020«”. Spotkanie odbyło się 11 i 12 lipca br. we francuskiej Dunkierce.

 

Członkowie Komisji COTER Komitetu Regionów dużą uwagę poświęcili kwestii IV pakietu kolejowego, w ramach którego Komisja Europejska dąży do otwarcia rynku regionalnych przewozów kolejowych na konkurencję. Intencją władz Mazowsza jest natomiast pozostawienie możliwości elastycznych zasad organizacji przewozów kolejowych na terenie województwa mazowieckiego zwłaszcza w sytuacji, kiedy Mazowsze powołało do tego celu własne spółki przewozowe, inwestując znaczne środki finansowe w rozwój świadczonych przez te spółki usług. Kolejnym postulatem Mazowsza jest zachowanie obecnego charakteru niewielkich spółek kolejowych zarządzających zarówno przewozami jak i infrastrukturą kolejową – przykładem jest Warszawska Kolej Dojazdowa. Komisja Europejska dąży bowiem do rozdziału tych dwóch działalności, co w przypadku spółek o zasięgu lokalnym doprowadziłoby do konieczności podziału spółek i nieuzasadnionego wzrostu kosztów ich funkcjonowania. W celu ochrony praw Mazowsza oraz pozostałych województw, które powołały własne spółki kolejowe, marszałek Adam Struzik zgłosił do projektu opinii Komisji COTER 8 poprawek. Wszystkie poprawki zostały przyjęte. To stanowi duży sukces Mazowsza i wielki krok w kierunku poparcia przez Komitet Regionów stanowiska korzystnego dla województwa mazowieckiego.

 

Podczas obrad członkowie Komisji COTER zajęli się także tematem partnerstwa obszarów miejskich i wiejskich, zalecając upowszechnianie w nowym cyklu programowania zintegrowanego podejścia terytorialnego. Członkowie Komitetu Regionów stwierdzili,  że choć samorządy lokalne i regionalne opracowują swoje programy inwestycyjne na podstawie celów tematycznych strategii „Europa 2020”, to z punktu widzenia zasięgu geograficznego mogą one wytyczyć odpowiednie obszary funkcjonalne. Kolejnym ważnym tematem była kwestia zaleceń dla władz lokalnych i regionalnych w odniesieniu do racjonalizacji wydatków w ramach nowych perspektyw finansowych na lata 2014–2020. Komitet Regionów podkreślił dotychczasowe znaczenie polityki spójności w procesie konwergencji między regionami Unii Europejskiej oraz wskazał na rolę,  jaką będzie ona nadal pełnić w przyszłości jako fundamentalny filar tworzenia miejsc pracy, pobudzania wzrostu gospodarczego i zwalczania nierówności, co przyczyni się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”. Podkreślono, że  fundusze strukturalne stanowią ponad 60 % wszystkich inwestycji publicznych w 6 państwach członkowskich i około 30–60 % inwestycji publicznych w 7 państwach członkowskich. Omówiono także znaczenie budżetów lokalnych i regionalnych w wydatkach publicznych w Unii Europejskiej, które w 2011 r. stanowiły 16,7 % PKB i 34 % wszystkich wydatków publicznych w UE, a także obejmowały w szczególności inwestycje bezpośrednie, które są kluczowym elementem szybkiej odnowy gospodarczej.

 

Istotną kwestią omówioną przez uczestników spotkania była polityka portowa, której poświęcono odrębne seminarium. W jego pierwszej części została omówiona rola portów europejskich w tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu, a także ich wkład w rozwój obszarów miejskich, regionalnych i lokalnych. Zaakcentowano również ich rolę jako czynników spójności terytorialnej, jako że dążenie do komplementarności dużych portów z portami lokalnymi może się okazać atutem w rozwoju obszarów lokalnych.

 

Uczestnicy seminarium dyskutowali także o portach europejskich i transporcie morskim w obliczu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, zwłaszcza w dziedzinie zmiany klimatu i ochrony środowiska, takich jak rozwój intermodalności, zmniejszenie emisji CO2 i siarki przez statki, a także zachowanie ekosystemów.

Liczba wyświetleń: 381

powrót