Aktualności

Zadbajmy o naszych Seniorów!

2013.05.16 13:45 , aktualizacja: 2013.05.17 11:10

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Ochrona ludzi starszych oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów to główny cel Rady Ekspertów ds. Seniorów. Podczas inauguracyjnego spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiono jej zadania, które będą realizowane zgodnie z założeniami Kampanii „Bezpieczny Senior”.

 

W inauguracyjnym posiedzeniu udział wzięli m.in. marszałek województwa Adam Struzik, wicewojewoda Dariusz Piątek, mazowiecki komendant wojewódzki policji mł. insp. Rafał Batkowski oraz komendant stołecznej policji nadinsp. Dariusz Działo, a także przedstawiciele: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, policji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, straży pożarnej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Państwowego Zakładu Higieny i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Żyjemy coraz dłużej, a starzejące się społeczeństwo stawia przed nami nowe wyzwania – szczególnie w obliczu niezwykłego tempa rozwoju technologii. Ponad 20 proc. mieszkańców Mazowsza to osoby starsze, wymagające dodatkowego wsparcia. Zadaniem Rady Ekspertów ds. Seniorów jest dostarczanie informacji oraz propozycji rozwiązań, które zwiększą ochronę ludzi starszych przed zagrożeniami, a także podniosą świadomość zdrowego i bezpiecznego stylu życia. W jej skład wchodzi jedenastu ekspertów wskazanych przez instytucje współrealizujące kampanię „Bezpieczny Senior”. Aby być bliżej realnych problemów starszych ludzi, do współpracy w formie konsultacyjnej zostaną zaproszone m.in. organizacje pozarządowe, domy seniora oraz uniwersytety trzeciego wieku.

 

Chodzi o to, by zwiększyć wśród seniorów świadomość m.in. na temat przestępczości (w tym różnego typu oszustw, pocztowych czy komórkowych loterii wyłudzających pieniądze itp.), bezpieczeństwa na drodze, ale też np. zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla. Rada będzie także podejmowała działania zmierzające do zwiększenia skuteczności pomocy sąsiedzkiej i aktywizacji osób starszych.

 

– Samorząd Województwa Mazowieckiego uwzględnia problemy osób starszych przy tworzeniu strategicznych dla województwa dokumentów – strategii województwa, regionalnych programów operacyjnych opartych na unijnej dotacji, a także Mazowieckiego Programu Polityki Zdrowotnej. Szczególną uwagę zwracamy się na dostęp do opieki geriatrycznej, zwłaszcza w trybie stacjonarnym, oraz potrzebę utworzenia ośrodka kształcącego lekarzy geriatrów– podkreślił podczas spotkania marszałek Adam Struzik.

 

Jednym z priorytetów przyjętego przez zarząd województwa Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017 są działania na rzecz osób starszych (Aktywizacja  osób w wieku poprodukcyjnym). W ubiegłym roku Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zorganizował konferencję dotyczącą sytuacji ludzi starszych w Polsce i województwie mazowieckim Aktywne i zdrowe starzenie się. Była to okazja do wskazania potencjału, jaki drzemie w osobach starszych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze aktywności społecznej integracji pokoleń, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, przedstawiciele administracji publicznej oraz środowiska uniwersytetów trzeciego wieku.

 

Informacja o problemach osób starszych powinna trafiać do szerokiego grona niż tylko seniorzy. Dlatego Olimpiada „Szkół Promocji Zdrowia” (prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wśród młodzieży licealnej) przebiega w 2013 r. pod hasłem Czy starości należy się uczyć? Poza rywalizacją i wykładami przewidziane jest przygotowywanie przez młodych uczestników prezentacji multimedialnej na temat „Czy starości należy się uczyć?”. Najlepsze prezentacje z poszczególnych szkół zostaną poddane ocenie również przez Wojewódzkiego Konsultanta ds. Geriatrii. Co ważne tematyka olimpiady spotkała się z bardzo pozytywną reakcją ze strony młodzieży.

 

Poza tym działania Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM to również wykłady (np. we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pruszkowie, cykle spotkań z organizacjami pozarządowymi na temat potrzeby aktywności ludzi starszych (spotkania w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu).

 

Działania na rzecz seniorów to nie tylko zdrowie i wsparcie w obszarze polityki społecznej.  Warto również wspomnieć, że Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie prowadzi Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (powołany w styczniu 2002 r.). Jest on adresowany do ludzi starszych, którzy nie pracując już zawodowo, mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.


_______________________________________________________________________________________

 

Rada Ekspertów ds. Seniorów funkcjonuje na podstawie deklaracji podpisanej w 2012 r. przez wojewodę mazowieckiego, marszałka województwa mazowieckiego, komendanta wojewódzkiego policji oraz dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. A w 2013 r. także przez komendanta stołecznego policji. Rada będzie spotykała się raz na kwartał. Jej inicjatorem była Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji w Radomiu.

 

Kampania „Bezpieczny Senior” to zintegrowane działania wojewódzkich służb i inspekcji – policji, straży pożarnej, sanepidu, inspekcji handlowej i farmaceutycznej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzone w ramach programu Razem Bezpieczniej.

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 608

powrót