Aktualności

Informacja „szyta na miarę”

2013.03.25 14:20 , aktualizacja: 2013.03.26 12:50
Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
żródło:www.msig.pl
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski

Jak dostarczać wiarygodnej informacji dla biznesu i o biznesie? – na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy konferencji podsumowującej projekt Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej.  Spotkanie, z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki i administracji, w tym także marszałka Adama Struzika, zorganizowano w Sejmie RP.

 

Przedsiębiorcy na co dzień stykają się z coraz większą liczbą informacji. W obszarze gospodarki jest ona czynnikiem decydującym o sukcesie w biznesie. Brak wiedzy lub nieaktualne dane mogą być przyczyną podjęcia błędnej decyzji, a w konsekwencji osiągania słabszych wyników finansowych firmy. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą, musi być odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.

 

W Polsce działa około 4 mln przedsiębiorstw, z czego prawie połowa jest aktywnych, w tym prawie jedna piąta zarejestrowanych jest na Mazowszu. Zdecydowana większość to firmy małe i średnie. W gospodarce opartej na wiedzy, informacja i umiejętność jej wykorzystania stają się kluczowym zasobem przedsiębiorstw i stanowią o przewadze konkurencyjnej. Szanse, jakie wiążą się z rozwojem technologicznym i coraz większą dostępnością danych, nie przekładają się jednak bezpośrednio na umiejętność przekuwania ich na wyniki ekonomiczne firm.

 

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej – unikatowy w skali kraju projekt, realizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mazowieckich przedsiębiorców w tym zakresie. To ośrodek gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie, którego celem jest stworzenie przyjaznego dla przedsiębiorców i efektywnego systemu pozyskiwania, prezentowania i zarządzania informacją, pokazującego aktualne i przyszłe trendy rozwojowe na Mazowszu. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu.

 

Centrum powstało przy interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, sfery nauki i biznesu. Główną grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, którzy będą mogli bezpośrednio korzystać z wypracowanych rozwiązań. W ramach projektu powołano także radę konsultacyjną z udziałem ekspertów w dziedzinach: przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, rozwój regionalny, finanse, innowacyjność. Jej głównym zadaniem jest m.in. opracowanie strategii funkcjonowania MCIG, opiniowanie cząstkowych rezultatów, opracowanie rekomendacji dla władz Mazowsza, płynące z wyników badań i zaprezentowanie scenariuszy rozwojowych.

 

Praktycznym wymiarem projektu będzie uruchomienie modelowego systemu monitorowania kondycji przedsiębiorstw (pilotaż w 3 branżach) z wykorzystaniem aplikacji komputerowej.

 

Oficjalna strona internetowa Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej www.mcig.pl .

 


Projekt Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Liczba wyświetleń: 680

powrót