Aktualności

Obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2013.03.18 15:35 , aktualizacja: 2013.03.18 16:00

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Radni województwa, podczas posiedzenia sejmiku 18 marca br., przyjęli regulaminy programów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz doktorantów. W toku obrad rok 2013 na Mazowszu ustanowiono rokiem dwóch wybitnych literatów: Cypriana Kamila Norwida oraz Aleksandra Fredry.

 

Radni przyjęli regulamin VI edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, współfinansowanego z PO KL. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz umożliwianie im rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych. W bieżącym roku stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie otrzyma 422 uczniów, wspomaganych opieką dydaktyczną nauczycieli. W sumie na realizację projektu zaplanowano przeszło 2,3 mln zł.

 

Radni zdecydowali również o kontynuacji programu wsparcia doktorantów w ich pracach badawczych. Szansę na zdobycie stypendium dają przede wszystkim projekty przyczyniające się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań naukowych w regionie. W projekcie systemowym „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”, współfinansowanym z funduszy europejskich, uczestniczyć będzie 302 naukowców. Na ten cel przewidziano ponad 24,1 mln zł.

 

Podjęto również decyzję o ogłoszeniu „Roku Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” w 130. rocznicę śmierci poety, wieszcza narodowego i Mazowszanina. Świętować również będziemy „Rok Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu” w 220. rocznicę urodzin twórcy.

 

Radni określili ponadto zadania, na które w bieżącym roku przeznaczone zostaną środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczono 6 mln zł, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym – przeszło 2,1 mln zł, a na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej – 3,7 mln zł.

Przyjęto też zmiany w budżecie województwa na 2013 r., a także projekty uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych, rejonizacji tych upraw w roku 2013 oraz udzielenia Filmotece Narodowej z siedzibą w Warszawie bonifikaty od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Narbutta50A.

 

Radni zgodzili się nawystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu regionu świadczeń opieki zdrowotnej, zrealizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia).

 

Wysłuchano także informacji zarządu województwa o stanie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Radni zapoznali się z raportem z wykonania w 2012 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016”.

Liczba wyświetleń: 1405

powrót