Aktualności

Lipcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2012.07.12 15:25 , aktualizacja: 2012.07.12 16:04

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Konrad Wojnarowski
fot. Konrad Wojnarowski
fot. Konrad Wojnarowski

Radni województwa mazowieckiego, na posiedzeniu 12 lipca 2012 r., przyjęli pięć stanowisk dotyczących: „janosikowego”, obniżenia środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w 2013 r., trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej, konieczności przygotowania RPO na lata 2014-2020 w oparciu o indywidualne zasady, uwzględniające specyficzną sytuację województwa mazowieckiego oraz konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek-Nieszawa.

 

W stanowisku, dotyczącym prac nad zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – nad którą prowadzona jest obecnie debata w Sejmie RP – radni wyrazili sprzeciw wobec obowiązującego systemu wpłat do budżetu państwa oraz zaapelowali do posłów, aby maksymalny poziom „janosikowego” nie przekraczał 35 proc. dochodów podatkowych jednostki.

 

W następnym stanowisku radni wyrazili „stanowczy sprzeciw wobec drastycznego obniżenia środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej na Mazowszu w 2013 r.”. Spowoduje to, że wiele niezbędnych publicznych usług medycznych będzie niedostępnych dla mieszkańców Mazowsza. Radni oczekują nowych rozwiązań systemowych oraz uzupełnienia planu finansowego oddziału mazowieckiego NFZ o co najmniej 817,6 mln zł.

Radni zaapelowali również – w kolejnym stanowisku – o zwiększenie w planie finansowym NFZ środków na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych, które spowodowałyby wzrost liczby specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Kolejne stanowisko dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Radni postulują w nim o przygotowanie indywidualnych zasad opracowania tego dokumentu, ze względu na specyficzną sytuację Mazowsza, które jako jedyne w Polsce nie będzie zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.

 

Radni zdecydowali się także poprzeć stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące budowy II stopnia wodnego na Wiśle w rejonie Ciechocinek-Nieszawa, który zabezpieczałby przed erozją dolne stanowisko zapory we Włocławku. Odstąpienie od tej inwestycji grozi utratą stateczności i zniszczeniem włocławskiej zapory.

 

Zgodzono się także na zawarcie porozumienia o współpracy województwa mazowieckiego z obwodem winnickim (Ukraina), która obejmować będzie m.in. takie dziedziny jak: rolnictwo, nauka i kultura, transport, ochrona zdrowia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego i wymianę doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 

W związku z rezygnacją trzech gmin z budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zmianą lokalizacji trzech obiektów, radni przyjęli stosowną uchwałę.

 

Ponadto przyjęto m.in.: zmiany w budżecie na 2012 r., uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabosłyszących o dwuletnim okresie nauczania oraz Technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu i w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie.

Liczba wyświetleń: 680

powrót