Aktualności

Grudniowe posiedzenie Sejmiku

2011.12.19 15:40 , aktualizacja: 2012.03.23 10:58

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 19 grudnia 2011 roku, uchwalił budżet województwa na 2012 rok. Przyjęto również stanowisko w sprawie zmiany zasad niesprawiedliwego podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie. Rok 2012 ustanowiono rokiem trzech poetów: Władysława Broniewskiego, Władysława Sebyły oraz Zygmunta Krasińskiego.

 

Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, przewodniczący Sejmiku Ludwik Rakowski odebrał z rąk Komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm. Michała Bagińskiego, jego zastępcy Andrzeja Gorczycy i harcerek - Betlejemskie Światło Pokoju oraz przyjął życzenia szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 

W dalszej części posiedzenia, radni większością głosów uchwalili budżet województwa na 2012 rok wraz z autopoprawką zarządu, w której zwiększono plan dochodów o przeszło 120 mln zł, a wydatków o 128 mln zł. Po zmianach, po stronie dochodów znajduje się 3.204.440.751 zł, natomiast wydatków – 3.569.440.751 zł.

 

W przyjętym stanowisko radni zaapelowali o „wprowadzenie nowego sposobu podziału środków pomiędzy oddziały NFZ”. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej z 2009 roku spowodowała, że województwo mazowieckie otrzymuje z roku na rok coraz mniejsze środki finansowe, a wysokość nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej na jednego mieszkańca są jednymi z najniższych w kraju.

 

Rok 2012 to rok trzech wielkich poetów na Mazowszu: rewolucyjnego liryka, autora ballad i romansów, żołnierza Legionów Piłsudskiego – Władysława Broniewskiego, poety filozoficzno-mistycznego, malarza i muzyka, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 roku – Władysława Sebyły oraz jednego z trzech polskich wieszczów, autora światowych dzieł romantyzmu – Zygmunta Krasińskiego.

 

Radni wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odeskiego o współpracy międzyregionalnej, która obejmować będzie zagadnienia samorządności, promocji, kultury, nauki oraz współpracy społeczno-gospodarczej.

 

Zdecydowano także o rozpoczęciu procedury w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do organizacji zrzeszającej publiczne służby socjalne w Europie – European Social Network. Jest to forum wymiany doświadczeń i kontaktów, które daje możliwość pozyskania partnerów zagranicznych do udziału w projektach międzynarodowych, realizowanych głównie przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Z powodu rezygnacji gmin Solec i Zakrzew z dotacji na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zaoszczędzone środki przekazano gminie Goszczyn na zakup samochodu pożarniczego.

 

Radni przyjęli ponadto projekty uchwał dotyczące zmian w planie finansowym na 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jak również projekty planu finansowego i działalności na 2012 rok oraz cennik usług tej instytucji. Uchwalono również projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Liczba wyświetleń: 1505

powrót