Aktualności

Ochrona środowiska tematem rozmów w Brukseli

2011.12.01 14:50 , aktualizacja: 2012.02.23 13:35

Autor: Justyna Niedzielak, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

30 listopada br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 11. posiedzeniu Komisji ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) Komitetu Regionów. Dzień wcześniej, tj. 29 listopada uczestniczył w dorocznej konferencji „Porozumienia między burmistrzami”, inicjatywy Komisji Europejskiej wspieranej przez Parlament Europejski i Komitet Regionów.

 

Tematyka obrad 11. posiedzenia Komisji ENVE obejmowała m.in. projekt opinii komisji „Dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku: dalsze działania”. Uczestnicy spotkania podkreśliliznaczenie przeciwdziałania hałasowi i opracowania europejskiej polityki dotyczącej hałasu na podstawie przyjętej 25 czerwca 2002 r. dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie hałasu w środowisku.Zauważylirównieżkorzyści płynące z dyrektywy, jeśli chodzi o sporządzanie map hałasu, ustalanie wspólnych wskaźników, ocenę narażenia mieszkańców UE na hałas i wskazanie organów odpowiedzialnych za opracowanie planów działania. Zwrócono również uwagę na znaczenie wsparcia finansowego i pomocy technicznej dla władz lokalnych i regionalnych w zakresie stosowania wartości progowych oraz narażenia na hałas.

 

Na wniosek Komisji Europejskiej przedstawiono opinię perspektywiczną w sprawie przeglądu wspólnotowej polityki dotyczącej jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie powietrza stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska i stanowi najczęściej problem o charakterze transgranicznym. W ciągu ostatnich 20 lat poziom emisji substancji zanieczyszczających wyraźnie się obniżył, ale obecne stężenia nadal są szkodliwe.

Członkowie Komitetu Regionów omówili także program prac na rok 2012. Komisja ENVE skupi się na wewnętrznym rynku energii, kwestiach realizacji celów unijnych w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w perspektywie 2020 r., propagowaniu nowych technologii w dziedzinie energii, dostosowaniu do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków, a także na polityce ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na jej lepsze wdrażanie, oraz na rozwoju siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska i nowego instrumentu LIFE.

 

Poprzedzające posiedzenie komisji „Porozumienie między burmistrzami” to ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Burmistrzowie spotykają się raz w roku, aby potwierdzić swoje zobowiązania wynikające z Porozumienia. Na tegorocznej uroczystości swoje podpisy złożyło 263 burmistrzów. Tym samym, liczba sygnatariuszy wzrosła do ponad 3000 miast, głównie z 27 państw członkowskich UE,  reprezentujących ponad 140 milionów obywateli europejskich. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej miasta zdołały przeznaczyć ponad 40 miliardów euro na zrównoważony rozwój w dziedzinie energii.

 

Podczas uroczystości głos zabrała m.in. przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso, uznając inicjatywę „Porozumienia między burmistrzami” za sukces. Jednocześnie stwierdziła, że nadszedł czas, aby przejść do kolejnego etapu – aktywując inwestycje w dziedzinie zrównoważonej energii przez tworzenie bardziej spójnych powiązań pomiędzy Porozumieniem a możliwościami oferowanymi w ramach finansowania unijnego oraz rozszerzanie zakresu na cały program efektywnego gospodarowania zasobami, w szczególności na gospodarkę wodną i ściekową.

 

Dużo uwagi poświęcono też omówieniu nowych instrumentów, takich jak rozwój kierowany przez lokalną społeczność oraz zintegrowane inwestycje terytorialne, zaproponowanych przez Komisję w pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności na lata 2014-2020. Stwierdzono, że należy podejmować wysiłki w celu wspierania współpracy, na szczeblu lokalnym i regionalnym, z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską w części południowej i wschodniej Europy oraz z krajami rozwijającymi się, w zakresie bioróżnorodności i użytkowania gruntów, odpadów i gospodarki wodnej oraz zanieczyszczania powietrza.

  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 617

powrót