Aktualności

Seminarium uniwersyteckie z marszałkiem Adamem Struzikiem

2011.04.06 14:35 , aktualizacja: 2012.02.29 09:28
Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
Kampus im. ks. prof....
fot. Wiesław Seweryniak
fot. Wiesław Seweryniak

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 6 kwietnia 2011 r., spotkał się ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas seminarium z cyklu „Rozwój i partycypacja - Mazowsze 2011-2030", w ramach którego wygłosił prelekcję pt. "Problemy rozwoju Mazowsza do roku 2030".

 

W swoim wystąpieniu marszałek odniósł się do kluczowych kwestii dotyczących przyszłości województwa mazowieckiego. Podkreślił, że zadaniem samorządu województwa jest takie kształtowanie polityki rozwoju regionu, która będzie uwzględniała procesy zmian, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącego potencjału w taki sposób, by zabezpieczyć przyszłość następnym pokoleniom. Dodał, że współczesne dylematy i wyzwania polityki regionalnej muszą być rozpatrywane w kontekście procesów globalizacji i metropolizacji, a także zaostrzającej się konkurencji pomiędzy regionami, zarówno w skali kraju, jak i Europy, przy jednoczesnym respektowaniu nadrzędnej zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju.

 

Wśród najważniejszych zagadnień wymienił m.in.: rozwój innowacyjności i związane z tym promowanie kierunków technicznych wśród studentów (obecność w regionie wysoko wykwalifikowanych kadr pod tym względem umożliwi generowanie oraz przyswajanie nowych, konkurencyjnych, często w skali międzynarodowej, rozwiązań technologicznych), infrastruktury drogowej, transportu drogowego i szynowego, sieci teleinformatycznej (stanowiącej warunek niezbędny do budowania w województwie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy), inwestycje z zakresu polityki zdrowotnej, edukacji, poprawy bezpieczeństwa publicznego, aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów pozametropolitalnych oraz kompleksowe zarządzanie nimi, ochronę środowiska naturalnego, rozwój energetyki odnawialnej, a także stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami.

 

Województwo mazowieckie prowadzi politykę w oparciu o dwa dokumenty: „Strategię Rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku” oraz „Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa mazowieckiego”, których proces aktualizacji rozpoczął się w tym roku. Jest to niezbędne do wypracowania kierunków działań umożliwiających spójny i najbardziej efektywny rozwój Mazowsza.

 

Marszałek nawiązał również do najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Wspólnota Europejska. Należą do nich m.in. sprostanie rywalizacji technologicznej i innowacyjnej z USA i krajami azjatyckimi, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich krajów należących do UE, rozwiązanie problemów demograficznych, realizacja polityki regionalnej wspomagającej obszary peryferyjne oraz pielęgnowanie tożsamości i odrębności kulturowej. Dostrzegając te problemy, Unia Europejska przyjęła dokument „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Określono w nim trzy priorytety: wzrost inteligentny (smart growth), trwały i zrównoważony (sustainable growth) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth). Poprzez realizację Strategii Unia chce przyśpieszyć wyjście z kryzysu gospodarczego oraz zacieśnić współpracę państw członkowskich w celu przeciwstawienia się długofalowym problemom, w tym m.in. rosnącemu zapotrzebowaniu na ograniczone zasoby, mało powszechnemu dostępowi do kształcenia ustawicznego, starzeniu się społeczeństw, zmianom klimatycznym, ubóstwu oraz stworzyć wyższy standard życia i większą spójność społeczną.

Liczba wyświetleń: 1176

powrót