Aktualności

Trzeci Konwent Marszałków na Mazowszu

2010.09.16 16:00 , aktualizacja: 2015.07.14 12:15

Autor: tekst: Agnieszka Stabińska; video: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przyszłość polityki spójności, Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T), rozwój transportu kolejowego oraz plan działań dla Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego  2010-2020 zdominowały obrady Konwentu Marszałków Województw RP na Mazowszu. Spotkaniu, które odbyło się 15 września br. w Warszawie, przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Marszałkowie sprzeciwili się wyłączeniu Europejskiego Funduszu Społecznego z instrumentów polityki spójności. Przedstawiciele województw uznali, że zmiana taka może zdemontować politykę spójności, która ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej. W wypracowanym stanowisku, spójnym z rządowym, podkreślili, że wyłączenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) grozi poważnym zaburzeniem efektywności wydatkowania środków z pozostałych funduszy polityki spójności. Może także doprowadzić do zniszczenia dobrze funkcjonujących i starannie przygotowanych systemów narodowych: ochrony społecznej, usług socjalnych i wsparcia rynku pracy.

 

Przedstawiciele regionów podkreślili znaczenie EFS jako instrumentu polityki rynku pracy, zatrudnienia i wykluczenia społecznego, obejmującego spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, zgodną z Traktatem Lizbońskim. Opowiedzieli się za tym, aby EFS nadal był narzędziem, za pomocą którego Unia Europejska okazuje solidarność z mieszkańcami, bez względu na miejsce zamieszkania, a intensywność wsparcia z funduszu powinna być zróżnicowana pomiędzy kraje i regiony, zgodnie z ich sytuacją społeczno-ekonomiczną.

 

W bloku poświęconym tematyce Transeuropejskiej Sieci Transportowej głos zabrał Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, który podziękował poszczególnym województwom za udział w konsultacjach na temat przyszłej polityki spójności w zakresie Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Podkreślił, że budowa TEN-T jest potrzebna i ważna dla Polski. Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje modyfikacji i uzupełnienia tej sieci na terytorium Polski.

 

Zaprezentowana, przez Juliusza Engelhardta, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury prezentacja nt. projektu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015 stała się punktem wyjścia do dyskusji nad reformą polskiego kolejnictwa. Marszałkowie w swoim stanowisku wyrazili poparcie dla działań rządu w zakresie długofalowego programowania i planowania rozwoju sektora kolejowego oraz stworzenia stabilnej, narodowej polityki kolejowej.

 

Przedstawiciele regionów dyskutowali również na temat planu działań „Krajowej Strategii rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie”, który będzie miał odniesienie do aktualizowanych strategii rozwoju województw.

 

Konwentu Marszałków Województw RP przyjął także stanowiska w sprawie: projektu Koncepcji  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, zadań polskich regionów w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, sprawowania nadzoru nad parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu, interpretacji zapisów ustawowych odnośnie reżimów ochronnych obowiązujących w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu, sposobu procedowania w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących spraw związanych z administrowaniem parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu, planów ochrony parków krajobrazowychoraz utrzymania i polepszenia warunków lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1863

powrót