Aktualności

Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów

2010.03.12 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 13:29

Autor: Sylwia Sztark, Wydział..., Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 11 – 12 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów, które, z racji hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej, odbyło się w Valladolid w Hiszpanii.
 

Obrady Prezydium skoncentrowały się przede wszystkim wokół dyskusji nt. wkładu regionów i innych jednostek terytorialnych w realizację europejskich celów w dziedzinie zmian klimatu oraz komunikatu Komisji Europejskiej „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Komitet Regionów włączy się do pierwszej debaty na jej temat, która odbędzie się w drugiej połowie marca, podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej.

Prezydium podjęło również decyzje w sprawie kilku tematów, które zostaną przedłożone do harmonogramu prac Unii Europejskiej z własnej inicjatywy Komitetu Regionów. Są to: przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., strategia dla regionu Morza Północnego i Kanału La Manche, przegląd ustawodawstwa dotyczącego EUWT (europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej) oraz wprowadzenie w życie Partnerstwa Wschodniego.

Po raz pierwszy spotkaniu przewodniczyła nowa przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 435

powrót