Aktualności

Ponad 14,6 mln zł z Unii dla regionu płockiego

2010.02.12 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 11:13

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w regionie płockim będą możliwe dzięki podpisanym 12 lutego br. umowom na dofinansowanie unijne. Wartość projektów to przeszło 21,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 14,6 mln zł.
 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że podpisane umowy to szczególny powód do radości bowiem niewiele jest tego typu projektów w naszym regionie. Powstanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami stworzy możliwość realizacji programów oczyszczania północno-zachodniego Mazowsza z azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dodał, też, że równie cenne z punktu widzenia lokalnych społeczności są pozostałe dwie umowy dotyczące modernizacji dróg gminnych, które w sposób bezpośredni poprawiają komfort życia mieszkańców. Na zakończenie zaapelował do beneficjentów o pilne i skrupulatne rozliczanie projektów i składanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosków o płatność, występowanie o zaliczki oraz szybkie wydatkowanie środków RPO WM.

Według wicemarszałka Stefana Kotlewskiego realizacja RPO w naszym województwie wkroczyła w decydującą fazę, czego namacalnym dowodem jest dzisiejsze wydarzenie. Zadowalający jest fakt, iż tak wiele projektów z naszego regionu zostało dobrze przygotowanych, a w efekcie zatwierdzonych do dofinansowania. Niestety nie wszystkie inwestycje mają szansę otrzymać unijne wsparcie. Dodał, że różnice w kursie euro sprawiły, że obecnie dysponujemy niższą pulą środków. Wyraził także nadzieję, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomi środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i pomoże regionom w wyrównaniu różnic kursowych.

Projekt pn. „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła” złożony przez Gminę Miasto Sierpc opiewa na kwotę 16 355 329,19 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 11 119 275,21 zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami obejmującego swym zasięgiem region północno-zachodniego Mazowsza. Inwestycja powstanie na bazie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Rachocinie. Celem projektu jest zmiana sposobu unieszkodliwiania odpadów oraz rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach projektu zbudowane zostaną: kwatera przeznaczona do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, linia sortowania odpadów oraz dwie kwatery do składowania odpadów inertnych. Będą tam trafiały odpady po zamknięciu i zrekultywowaniu eksploatowanych obecnie kwater. Przebudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia, wdrożenie systemu sortowania odpadów „u źródła” oraz organizację szkoleń proekologicznych przedstawiających zalety właściwej gospodarki odpadami.

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Zwiększy się natomiast możliwość realizacji programów oczyszczenia północno-zachodniej części województwa mazowieckiego z azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2011 roku.

Drugi z projektów dotyczy przebudowy istniejącej drogi gminnej Zągoty – Niszczyce – Bolechowice o długości 3,523 km. Prace polegać będą na wykonaniu konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniu poboczy żwirem wraz z zagęszczeniem, odnowieniu rowów, wykonaniu brakujących odcinków oraz zjazdów wraz z przepustami. Projektowana droga połączy drogę krajową nr 60 (Płock – Ciechanów) z drogą powiatową nr 5201W (Płock – Zągoty – Sierpc). Całkowity koszt projektu to 1 970 290,34 zł. Kwota dofinansowania natomiast to 985 145,17 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Bielsk.

Ostatni z projektów dotyczy budowy drogi gminnej Mościska – Dzierzążnia. Całkowity koszt projektu wyniesie 2 993 413,54 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie: 2 544 401,48 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Nowy Duninów.

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu 3 697,3 mb drogi gminnej. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót ziemnych, odwodnienia poprzez ułożenie ścieku z elementów betonowych, a także ustawienie krawężników, wyprofilowanie poboczy i wzmocnienie istniejących zjazdów. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie drogi gminnej z drogą krajową nr 62. Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2010 r.

Liczba wyświetleń: 920

powrót