Aktualności

Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu

2009.12.04 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 12:39

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Promocja działań i dobrych praktyk w zakresie kształtowania polityki społecznej w regionie było głównym celem konferencji zorganizowanej w dniach 2-4 grudnia br. w Warszawie. W spotkaniu inaugurującym wziął dział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Podczas swojego wystąpienia marszałek Adam Struzik podkreślił znaczenie polityki społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i regionów. Zaznaczył, że należy traktować ją w szerszym znaczeniu - nie tylko i wyłącznie jako działalność osłonową i socjalną, ale także jako inwestycję w kapitał ludzki.

Na Mazowszu podejmowanych jest szereg działań, które pozwalają zdiagnozować problemy i potrzeby społeczne w regionie oraz podjąć odpowiednie kroki w zakresie szkolenia kadr pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania przedstawiony został projekt systemowy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pt. „Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu”. Celem strategicznym programu jest kształtowanie postaw prointegracyjnych mających na celu adaptację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu oraz podniesienie poziomu usług rehabilitacji medycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie Kwalifikacji Kadry Pomocy Społecznej PO KL.

Głównym zadaniem projektu jest szkolenie pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, do których zaliczają się także organizacje pozarządowe, udzielanie im wsparcia metodycznego i merytorycznego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego. W czasie jego realizacji organizowane są szkolenia i warsztaty skierowane do pracowników lub wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych niepublicznych jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Celem realizowanych działań jest udzielenie beneficjentom wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia środowiskowego i indywidualnego. Do tej pory ze szkoleń, organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, skorzystało blisko 3 tys. osób. Prowadzone są także działania promocyjno-informacyjne w postaci m.in. seminariów, konferencji oraz wydawnictw branżowych upowszechniających działania i rezultaty projektu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. ministerstwa pracy i polityki społecznej, ministerstwa rozwoju regionalnego, mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, wojewódzkiego urzędu pracy oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej. Gościem konferencji była Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Organizatorem konferencji jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, przy współpracy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1013 kB, Liczba pobrań: 286, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1518 kB, Liczba pobrań: 285, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1580 kB, Liczba pobrań: 323, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 822

powrót