Uchwały sejmiku

2006.06.06

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Uchwała 90/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie wzoru herbu Województwa Mazowieckiego oraz zasad jego używaniaNa podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm. ), w związku z art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 1 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się herb Województwa Mazowieckiego przedstawiający w polu czerwonym białego orła, o dziobie i szponach żółtych.
2. Wzór graficzny herbu Województwa Mazowieckiego określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Herb Województwa Mazowieckiego stanowi własność Województwa i podlega ochronie prawnej.

§ 3.

Prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego mają organy Województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 4.

1. Dopuszcza się możliwość używania herbu Województwa Mazowieckiego przez podmioty inne, niż wymienione w § 3, w celach identyfikacyjnych bądź promocji Województwa, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną
w formie uchwały, po uzyskaniu opinii Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Zarząd Województwa Mazowieckiego określa sposób i zakres używania herbu Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarząd może zawiesić lub cofnąć zgodę na używanie herbu Województwa Mazowieckiego, jeżeli podmiot, który tę zgodę otrzymał narusza dobre imię lub interes Województwa Mazowieckiego albo używa herbu Województwa Mazowieckiego w sposób lub w zakresie innym niż określone w uchwale, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 6.

Marszałek raz na pół roku przedstawi Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego informację dotyczącą wyrażonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zgód na używanie herbu Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Tracą moc uchwały:
1) Nr 50/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru herbu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 183, poz. 4101);

2) Nr 38/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Województwa Mazowieckiego.

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, Nr 123, poz. 1353.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Przepis art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli prawo do ustanawiania własnych herbów, flag, emblematów, insygniów i innych symboli.

W związku z negatywną opinią Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, kwestionującą wizerunek orła znajdujący się w herbie Województwa Mazowieckiego, przyjętym uchwałą Nr 50/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2002 r. istnieje potrzeba zmiany dotychczasowego herbu Województwa Mazowieckiego.

Proponowany wzór herbu Województwa Mazowieckiego przedstawia w polu czerwonym białego orła, bez korony, wywodzącego się z historycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Wzór herbu ukazany został w formie właściwej dla czasów po włączeniu księstwa mazowieckiego do Korony w 1526 r. Herbu w tej postaci używało utworzone wówczas województwo mazowieckie aż do III rozbioru Polski. Orzeł stanowiący godło tego herbu poddany został współczesnej stylizacji, która dobrze wydobywa jego walory plastyczne. Tak przedstawiony herb jest historycznie uzasadniony, mocno osadzony w tradycji Mazowsza, odpowiada też wszystkim walorom sztuki heraldycznej.

W uchwale przyznano także prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego organom Województwa oraz wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Dopuszczono także możliwość używania herbu Województwa Mazowieckiego przez inne podmioty - w celach identyfikacyjnych bądź promocji Województwa, jednakże za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną w formie uchwały, po uzyskaniu opinii Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewidziano też ewentualność zawieszenia lub cofnięcia zgody na używanie herbu Województwa Mazowieckiego w przypadku, gdy podmiot, który tę zgodę otrzymał narusza dobre imię lub interes Województwa Mazowieckiego albo używa herbu Województw Mazowieckiego w sposób lub w zakresie innym, niż określone w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zaproponowano także zobowiązanie Marszałka Województwa Mazowieckiego do przedstawiania raz na pół roku - Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - informacji dotyczącej wyrażonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zgód na używanie herbu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z art. 3 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy projekt wzoru herbu Województwa Mazowieckiego został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Podstawę wyrażenia tej opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej. Należy podkreślić, iż Komisja Heraldyczna oceniła wysoko walory artystyczne wzoru projektu herbu Województwa Mazowieckiego. W związku z wejściem w życie przedkładanej uchwały proponuje się uchylenie dotychczas obowiązujących w tym zakresie uchwał, tj. 1) Nr 50/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru herbu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 183, poz. 4101); 2) Nr 38/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe związane z wejściem w życie przedmiotowej uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania

Rozmiar 87 kB , Liczba pobrań: 355, Dokument programu Microsoft Word
powrót