Uchwały sejmiku

Nr 240/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej

Nr 239/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 238/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 237/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2019 rok”

więcej

Nr 236/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 235/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP

więcej

Nr 234/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”

więcej

Nr 233/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

więcej

Nr 232/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 231/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały sejmiku