Uchwały sejmiku

Nr 185/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie aneksu do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

więcej

Nr 221/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji

więcej

Nr 220/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej

więcej

Nr 219/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

więcej

Nr 218/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 217/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie skargi na Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 216/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie petycji dotyczącej Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

więcej

Nr 215/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 214/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 213/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku