Uchwały sejmiku

Nr 192/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 191/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 190/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP

więcej

Nr 189/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

więcej

Nr 188/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”

więcej

Nr 187/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

więcej

Nr 186/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dawnej drogi krajowej nr 17 na odcinku od km 58+930 do km 61+450 Gończyce oraz od km 70+500 do km 73+468 Trojanów i Żabianka

więcej

Nr 184/19 z dn. 19-11-2019

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 183/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 182/19 z dn. 19-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038

więcej
Uchwały sejmiku