Uchwały sejmiku

Nr 181/19 z dn. 15-10-2019

w sprawie udzielenia Gminie Łomianki pomocy finansowej

więcej

Nr 180/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 179/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

więcej

Nr 178/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”

więcej

Nr 177/19 z dn. 15-10-2019

w sprawie skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 176/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 175/19 z dn. 15-10-2019

uchylająca w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 174/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 173/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 172/19 z dn. 15-10-2019

w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej
Uchwały sejmiku