Uchwały sejmiku

Nr 171/19 z dn. 15-10-2019

w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 170/19 z dn. 15-10-2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa

więcej

Nr 169/19 z dn. 15-10-2019

w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 168/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 167/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”

więcej

Nr 166/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

więcej

Nr 165/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 164/19 z dn. 15-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038

więcej
Uchwały sejmiku