Uchwały sejmiku

Nr 94/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

więcej

Nr 93/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 92/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej

Nr 91/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

więcej

Nr 90/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 89/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej

Nr 88/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”

więcej

Nr 87/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

więcej

Nr 86/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2018 rok

więcej

Nr 85/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok

więcej
Uchwały sejmiku