Uchwały sejmiku

Nr 60/19 z dn. 16-04-2019

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Stefanowi Jakubowskiemu

więcej

Nr 59/19 z dn. 16-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji  Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 58/19 z dn. 16-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 57/19 z dn. 16-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

więcej

Nr 56/19 z dn. 16-04-2019

w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 55/19 z dn. 16-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 54/19 z dn. 16-04-2019

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt

więcej

Nr 53/19 z dn. 16-04-2019

w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

więcej

Nr 52/19 z dn. 16-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich

więcej

Nr 51/19 z dn. 16-04-2019

w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

więcej
Uchwały sejmiku