Uchwały sejmiku

Nr 38/19 z dn. 19-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 37/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku

więcej

Nr 36/19 z dn. 19-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

więcej

Nr 35/19 z dn. 19-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 34/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 33/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie

więcej

Nr 32/19 z dn. 19-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

więcej

Nr 31/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 30/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej

więcej

Nr 29/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej

więcej
Uchwały sejmiku