Uchwały sejmiku

Nr 17/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

więcej

Nr 16/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 15/19 z dn. 22-01-2019

uchylająca uchwałę w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

więcej

Nr 14/19 z dn. 22-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 13/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie przy ulicy Piłsudskiego

więcej

Nr 12/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 11/19 z dn. 22-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej

Nr 10/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu

więcej

Nr 9/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

więcej

Nr 8/19 z dn. 22-01-2019

w sprawie powołania Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały sejmiku