Uchwały sejmiku

Nr 199/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw Najemcy wynikających z umowy najmu nr 80/2012/13 zawartej w dniu 28 lutego 2012 r. pomiędzy Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie a gabinetem Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej prowadzonym przez Pana Jana Farynę na Instytut Patologii im. prof. Marii Kobuszewskiej – Faryny sp. z o.o.

więcej

Nr 198/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Białobrzeskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 56 w Białobrzegach

więcej

Nr 197/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 196/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 195/14 z dn. 08-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

więcej

Nr 194/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż

więcej

Nr 193/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie likwidacji aglomeracji Orońsko

więcej

Nr 192/14 z dn. 08-09-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria

więcej

Nr 191/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, międzynarodowego stowarzyszenia non-profit utworzonego na podstawie prawa belgijskiego z 27 czerwca 1921 r.

więcej

Nr 190/14 z dn. 08-09-2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”

więcej
Uchwały sejmiku