Uchwały sejmiku

Nr 176/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 175/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie przyznania ……… budynku mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Parkingowej 2, prawa pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 41/1 z obrębu 0050 50

więcej

Nr 174/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 173/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu, utworzeniaCentrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

więcej

Nr 172/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”

więcej

Nr 171/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Płońskim umowy na realizację w latach 2014-2016 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną”

więcej

Nr 170/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Miastem Przasnysz umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną o pow. zab. - 2259.40m2, pow. użytk. - 2074,10m2,  kubat. - 19227,00mna działce o nr. ewid. 1580 w Przasnyszu przy ul. Orlika 48”

więcej

Nr 169/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Miastem Ostrołęka umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”

więcej

Nr 168/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Wieliszew umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Centrum Integracyjne Gminy Wieliszew”

więcej

Nr 167/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku