Uchwały sejmiku

Nr 192/13 z dn. 25-11-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

więcej

Nr 191/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie skargi Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

więcej

Nr 190/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich

więcej

Nr 189/13 z dn. 25-11-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 188/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 187/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody

więcej

Nr 186/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu

więcej

Nr 185/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

więcej

Nr 184/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

więcej

Nr 183/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie ograniczenia populacji zwierząt

więcej
Uchwały sejmiku