Uchwały sejmiku

Nr 157/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

więcej

Nr 156/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 155/13 z dn. 09-09-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2013 roku

więcej

Nr 154/13 z dn. 09-09-2013

 

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

więcej

Nr 153/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, na zawarcie aneksu do umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 10 lutego 2012 r. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, o udostępnienie oddziałów klinicznych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

więcej

Nr 152/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy

więcej

Nr 151/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia „Czysta Natura” nauchwałę Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwałę Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 150/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki

                                           

więcej

Nr 149/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania pana […] z dnia 12 lipca 2013 r. do usunięcia naruszenia uprawnienia

więcej

Nr 148/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Warszawieprojektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego

więcej
Uchwały sejmiku