Uchwały sejmiku

Nr 140/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowegodo reprezentowania Sejmiku Województwa Mazowieckiego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie skargi Stowarzyszenia Osiedla Leśna na uchwałę Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiegoz dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023oraz na uchwałę Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

więcej

Nr 139/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warka

więcej

Nr 138/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Otwockiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego 3A w Otwocku

więcej

Nr 137/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

więcej

Nr 136/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie skargi pana J. K.

więcej

Nr 135/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 134/13 z dn. 15-07-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie

więcej

Nr 133/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczącego likwidacji dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

więcej

Nr 132/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej województwa mazowieckiego za 2012 r.

więcej

Nr 131/13 z dn. 15-07-2013

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczącego  prognozy planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014

więcej
Uchwały sejmiku