Uchwały sejmiku

Nr 126/13 z dn. 24-06-2013

w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 125/13 z dn. 24-06-2013

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia „Czysta Natura” do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

więcej

Nr 124/13 z dn. 24-06-2013

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

więcej

Nr 123/13 z dn. 24-06-2013

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie oraz utworzenia Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

więcej

Nr 122/13 z dn. 24-06-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 121/13 z dn. 24-06-2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Wołomińskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie

więcej

Nr 120/13 z dn. 24-06-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

więcej

Nr 119/13 z dn. 24-06-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 118/13 z dn. 24-06-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2035

więcej

Nr 117/13 z dn. 24-06-2013

w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

więcej
Uchwały sejmiku