Uchwały sejmiku

Nr 115/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie utworzeniaMłodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gołotczyźnie i Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie oraz likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład

więcej

Nr 114/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” 

więcej

Nr 113/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwały Nr 9.209.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr 52/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
18 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 112/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokośćnagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

więcej

Nr 111/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie

więcej

Nr 110/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

więcej

Nr 109/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

więcej

Nr 108/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie  likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach

więcej

Nr 107/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

więcej

Nr 106/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie  likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie

więcej
Uchwały sejmiku